Sanntid tale – telefoni gjennom Forskningsnettet

Sanntid tale er Norges største bedriftsløsning for fasttelefoni, med 5 millioner samtaler i året og 85 000 nummer.

Sanntid tale baseres på IP-telefoni med standarden SIP (Session Initiation Protocol).

Hovedleveransen er en samordning av telefonsamtaler til og fra telenettet gjennom en sentral, redundant SIP-trunk med universitet- og høgskole-sektorens felles telefonileverandør Telia.

Tilpasses dine behov

Løsningen benytter åpne standarder, og kan sammenkobles med de fleste telefoniprodukter og sentraltypene som finnes i sektoren. For eksempel Microsoft Teams, Microsoft Skype for Business, Avaya, og Kamailio.

Sanntid tale kan tilpasses etter behov og forenkler telefoni for Kunnskapssektoren.

Enklere for deg å bytte telefonileverandør

Tjenesten er leverandøruavhengig, og gjør det derfor enklere for deg og din virksomhet å bytte telefonileverandør.  

Sikt har driftet tjenesten siden 2011, og har tett tilknytning til sektorens fagmiljø rundt mobiltelefoni og 5G. 

Hvem er Sanntid tale for?

Alle kunder med behov for fasttelefonitjenester og telefoni over nett (IP-telefoni).

Produkt- og tjenestevilkår

Tjenesten er for organisasjoner som er rettighetshavere til rammeavtalen for telefoni. 

Les mer om rammeavtalen for telefoni

Sanntid Tale er teknisk infrastruktur for fast-telefoni. Den fungerer som transportør og oversetter mellom telefonioperatørens leveranse («trunk») og kundens egne telefoniløsninger.

Med «Sanntid Tale» oppnås:

 • Konkurransefordeler og lave priser gjennom en samlet leveranse (felles «trunk»)
 • Enkelt og sentralt teknisk bytte mellom leverandører (portering) ved nye avtaler
 • Høy grad av redundans gjennom Forskningsnettet
 • Uavhengighet fra operatørspesifikke tilleggsløsninger («lock-in»)
 • Anomalideteksjon og kontrollmekanismer mot misbruk av telefoni
 • Bistand med diagnostisering og dialog med leverandører ved tekniske utfordringer
 • Skreddersøm av tekniske løsninger etter kundens behov
 • Enkel og fleksibel migrasjon om kunden ønsker å endre telefonisystem
 • Tilleggsfunksjoner rettet mot telefoni (registrar, automatisk viderekobling ved feil, permanent viderekobling, m.m.)

Kunden forplikter seg til å holde Sikt oppdatert med det til enhver tid gjeldende kontaktpunkt for avtaleforvaltningen og minst ett kontaktpunkt for henvendelser av teknisk natur.

Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende kontaktpunkt hos Sikt for support og feilmeldinger.

Kunden er ansvarlig for å holde Sikt oppdatert på hvem hos kunden som skal ha tilgang til tekniske administrasjonsverktøy. Gjeldende tilganger fås opplyst ved henvendelse. Kunden er ansvarlig for bruk og tilgang til API dersom denne funksjonen har blitt aktivert av Kunden.

Kunden har det juridiske ansvaret for de nummer som tilhører Kunden og er selv ansvarlig overfor Operatør for nummeravgift og all forbruk av telefonitjenester som går gjennom trunkene. For dette blir Kunden fakturert direkte av Operatøren.

Kunden må opplyse Sikt om planlagte endringer av det juridiske eierskapet av nummer. Eksempelvis oppsigelser, nyanskaffelser eller overdragelser. Kunden er kjent med at å unnlate dette kan føre til en reduksjon av tjenestekvaliteten.

Tjenesten har Servicenivå 1A

Servicenivået beskriver

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Transport og databehandling kjører på Sikt sine egne tjenere tilknyttet Forskningsnettet. Tilgang er strengt adgangskontrollert fysisk og kun strengt nødvendig nøkkelpersonell har teknisk tilgang til serverne.  

Dette gjelder allikevel ikke dersom kunden har valgt å knytte denne tjenesten mot telefoniløsninger fra tredjepart. Ved slike tilfeller kan både transport og databehandling kunne finne sted utenfor Forskningsnettet og også utenfor Norge.

Dette vil falle utenfor denne tjenestens leveranser og kunden er selv ansvarlig for å ivareta riktig databehandling, personvern og sikkerhet ved bruk av tredjeparts tjenester. 

Data som inneholder lyd (RTP) transporteres, men lagres ikke på noe tidspunkt. Metadata med informasjon som samtaleparter, tidspunkt og varighet, lagres av tekniske hensyn i maksimalt 21 dager før de blir slettet eller anonymisert. 

Les mer om personvern hos Operatør

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven.

Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen. 

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra det antall telefonnummer virksomheten har tilknyttet tjenesten. Fakturering tar hensyn til når telefonnummer har vært tilknyttet i løpet av året.

Sikt kan tilby rådgivningstimer. Dette vil eventuelt spesifiseres i eget avtaleverk. 

Sikt er eier, produsent og forvalter av tjenesten. 

Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser er gjeldende for tjenesten.

Les mer om Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser

Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene.

Relaterte produkter og tjenester