Rekrutteringsverktøy - Jobbnorge

Rekrutteringssystemet Jobbnorge er eit nettbasert saksbehandlingssystem for leiarar og HR-medarbeidarar ved rekruttering og tilsetjingar.

Med tenesta kan du mellom anna lyse ut stillingar på nett og papir, behandle søknader og ha kommunikasjon med søkjarane.

Samarbeidet om tenesta gir gevinstar i form av utvikling av beste praksis, moglegheiter for integrasjon med andre system, og samarbeid på tvers av institusjonane i sektoren.

Sikt er kundekoordinator for tenesta på vegner av verksemder i kunnskapssektoren som inngår avtale.

Gode verktøy for organisering av arbeidet

Tenesta sikrar profesjonell og sikker kommunikasjon med jobbsøkjarar.

I tillegg støttar den organisering av arbeidet mellom rekrutteringsmedarbeidarar, leiarar og faglege utval i rekrutteringsprosessen.

Funksjonar i tenesta er mellom anna:

 • Administrasjon av malar, screening, organisasjonsstruktur og intern arbeidsflyt
 • Lage stillingsannonsar på fleire språk
 • Screening for grovsortering av kandidatar
 • Søkerlister og behandling av søknader
 • Loggføring av hendingar, varslingsfunksjonalitet og automatisk svarbrev til søkjar
 • Maler for enkel gjenbruk av tekst
 • Muligheter for rapportar på bakgrunn av søkjarmasse, stilling m.m.

Automatisering og integrasjoner

Tenesta har publisering direkte til elektroniske medium, papirmedium, sosiale medium og internasjonale databasar.

Tenesta har også:

 • Fleksibel tilgangsstyring
 • Annonser som blir fjerna frå nett ved utgått søknadsfrist
 • Nettleseruavhengighet
 • Mulighet for utsending av personlegdoms- og evnetestar

Systemet har integrasjon med Vitnemålsportalen, påloggingstenesta Feide og saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360.

Ønskjer om fleire integrasjoner blir fortløpande handtert i forvaltninga av tenesta hos Sikt.

Målgrupper

Verktøyet dekkjer godt behova til universitet, høgskular og andre verksemder i kunnskapssektoren. Systemleverandøren leverer òg tenesta til alle bransjar.

Sikt koordinerer og følgjer opp

Sikt er kundekoordinator for tenesta på vegner av verksemder i kunnskapssektoren, og forvaltar kontrakten mot leverandøren av rekrutteringssystemet, Jobbnorge.

Kundar som nyttar tenesta gjennom Sikt forheld seg direkte til Sikt som avtalepart, og ikkje til systemleverandøren.

Det er etablert ei arbeidsgruppe med fagpersonar frå verksemdene som bidreg til å utvikle felles praksis, og som arbeider med felles endringsønske og integrasjonar mot andre system.

Kontrakt

Jobbnorge AS er leverandør av systemet. Konkurransen vart gjennomført hausten 2014, og kontrakt vart signert for fire år, gjeldande fram til 01.12.2018, forlengd til 31.12.2023.

Sikt sette hausten 2022 i gang ein prosess for å sikre framleis tilgang til eit rekrutteringssystem. Alle som i dag nyttar systemet gjennom Sikt vil få invitasjon til å delta i nytt innkjøp.

Andre verksemder innanfor utdanning og forsking, eventuelt andre offentlege verksemder, har høve til å bli med i ein felles innkjøpsprosess, leidd av Sikt.

Under er dei spesifikke tenestevilkåra lista. Elles gjeld Sikts generelle teneste- og leveransevilkår.

Skildring av produktet

Rekrutteringssystemet Jobbnorge er eit nettbasert saksbehandlingssystem for leiarar og HR-medarbeidarar ved rekruttering og tilsetjingar.

Sikt forvaltar og følgjer opp kontrakten med leverandøren og samordnar utviklingsønske, integrasjonar og ei arbeidsgruppe for erfaringsutveksling og koordinering i sektoren.

Føresetnader

Kundar av Sikt kan gjere avrop på kontrakten.

Servicenivå

Førespurnader rundt brukarstøtte, feilmeldingar og drift skal rettast direkte til JobbNoreg.

Supportside for JobbNorge

Sikt handterer førespurnader vedrørande kontrakten, og dessutan endringsønske frå verksemdene.

Førespurnader til Sikt blir handterte på Servicenivå 2

Databehandling, personvern, sikkerheit

Vederlag, kostnader, økonomi 

Lisenskostnader blir fakturerte direkte frå leverandøren Jobbnorge.

Sikt fakturerer ei årleg tenesteavgift som dekkjer alle kostnader knytt til innkjøp, koordinering av samarbeidet og vidareutvikling av systemet. Avgifta dekkjer også timekostnader for tilsette i Sikt som utfører arbeid tilknytt tenesta. 

Organisering og styring

Jobbnorge AS er leverandør av systemet. Sikt forvaltar kontrakten mot *Jobbnorge. Kundar som nyttar tenesta gjennom Sikt er direkte til berre til Sikt som avtalepart og ikkje systemleverandøren. Det er etablert ei arbeidsgruppe med fagpersonar frå verksemdene som bidreg til å utvikle felles praksis og som arbeider med felles endringsønske og integrasjonar mot andre system.

Tenesta høyrer inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon.

Varighet, oppsigelse

KKontrakten for systemet er forlengd til 31.12.2023.

Sikt er i gang med ein prosess for å sikre framleis tilgang til eit rekrutteringssystem. Alle som i dag nyttar systemet gjennom Sikt vil få invitasjon til å delta i nytt innkjøp.