Fengsel og kriminalomsorg 

All forskning på innsatte og ansatte i norske fengsel må godkjennes av kriminalomsorgen.

Les mer om hvilke kriterier du må oppfylle for å gjennomføre denne typen forskning. 

Godkjenning fra Kriminalomsorgen 

Forskning tilknyttet kriminalomsorgen må godkjennes av kriminalomsorgen. I utgangspunktet skal godkjenningen foreligge før vi i Sikt kan ferdigstille vår vurdering. 

Man må søke til kriminalomsorgen dersom: 

  1. Personer i varetektsfengsling skal delta i prosjektet. Merk at har kan det også være nødvendig å innhente godkjenning fra Politidirektoratet (POD) 
  2. Innsatte (personer ilagt fengsel eller forvaring som straffereaksjon) skal delta i prosjektet. Merk at det regionale Kriminalomsorg kontoret ofte ber om at godkjenning fra det i tillegg hentes godkjenning fra det aktuelle fengslet. 
  3. Personer som gjennomfører straff utenfor fengsel skal delta og rekruttering skjer via Kriminalomsorgen/Friomsorgen, enten direkte eller indirekte via tilknyttede personer/organisasjoner. Om rekrutteringen skjer uten tilknytning til Kriminalomsorgen vil det variere hvorvidt det må søkes. 
  4. Familie/pårørende til personer som faller innenfor nr. 1, 2 eller 3 skal delta i prosjektet og rekruttering skjer via Kriminalomsorgen. 
  5. Ansatte i Kriminalomsorgen skal delta i prosjektet. 
  6. Forsker ønsker tilgang til dokumenter eller registre i Kriminalomsorgen, må søknaden sendes til aktuelle regioner. 

Tidligere domfelte

Tidligere domfelte har ikke formelt tilknytning til Kriminalomsorgen når soningstiden er over.

Man trenger dermed ikke å søke til Kriminalomsorgen dersom deltaker er tidligere innsatt/straffedømt (med mindre vedkommende har prøveløslatelse). 

Ansattes taushetsplikt 

Ansatte i fengsel/kriminalomsorg etc. er underlagt taushetsplikt. De kan dermed ikke gi opplysninger om enkeltpersoner, eller anen taushetsbelagt informasjon til prosjektet, uten at taushetsplikten oppheves ved samtykke eller dispensasjon. 

Frivillig samtykke og rekruttering 

Det stilles skjerpede krav for å sikre frivillighetsaspektet rundt innsattes deltakelse i forskning.

Se NESH sine forskningsetiske retningslinjer om forskning på innsatte. 

Opplysninger om straffeforhold og andre særlige kategorier 

I alle prosjekter der de registrerte er nåværende/tidligere straffedømte må du markere for ‘Straffedommer eller lovovertredelser’ i meldeskjemaet. I mange tilfeller vil det også være relevant å hake av for helseforhold. 

Forskning på egen arbeidsplass 

Dersom du arbeider ved samme fengsel/institusjon som du ønsker å rekruttere informanter fra, eller forsker ved på andre måter, er det flere forhold du bør være bevisst. 

Les mer om å forske på egen arbeidsplass 

Kontakt Sikts personverntjenester

  • Meldingsdialog: Logg inn på minforskning.sikt.no (tidl. Minside) og kontakt rådgiver via meldingsdialogen i meldeskjema.
  • Chat: Er åpen hverdager kl. 12–14.
  • Telefon: +47 73 98 40 40 hverdagar kl. 10–12.

Relaterte sider om personvern i forskning