FileSender – send store filer sikkert

Tenesta FileSender sørgjer for enkel og sikker overføring av store filer ved bruk av nettlesar. Filene kan overførast til éin eller fleire mottakarar.

FileSender er eit sikkert og praktisk alternativ, til dømes når ei fil er for stor til å sende som vedlegg til e-post. Tenesta har blitt testa med filer på opptil 1000 GB.

Kven kan bruke tenesta?

FileSender kan brukast av forskarar, studentar, forelesarar og administrativt tilsette ved verksemder i kunnskapssektoren.

Verksemder som vil ta i bruk FileSender må vere knytt til forskingsnettet, med Sikt som internettleverandør.

For å sende filer må brukaren nytte Feide-innlogging, og verksemda må difor vere ein Feide vertsorganisasjon.

Mottakar kan vere kven som helst.

FileSender er lett å bruke for å sende store filer

Slik sender du filer via FileSender:

 1. Gå til filesender.sikt.no
 2. Logg på med Feide
 3. Skriv inn e-postadressene til mottakar(ane) av filene (mottakar treng ikkje å ha Feide-konto)
 4. Skriv inn emne (subject) og ein beskjed (message) til mottakar(ane)
 5. Sett ein utløpsdato (valfritt, maksimalt 21 dagar)
 6. Last opp dei filene du ønskjer å sende
 7. Kryss av for at du godtar vilkåra for tenesta
 8. Trykk «Send»

Systemet lagrar filene og sender ei melding til mottakar med lenkje til filene. Ein kopi av meldinga blir send til deg. Mottakaren klikkar på lenkja for å laste ned filene. Når dette er gjort blir det sendt ei stadfesting til deg.

I FileSender kan du dele ulike filer med fleire mottakarar

Filesendar er ei teneste som er enkel å bruke og du kan dele ulike filer. I Filesendar kan du:

 • Dele filer av alle storleikar med ein moderne nettlesar som støttar nødvendig HTML5-funksjonalitet. Per i dag er Safari, Chrome, Edge og Firefox dei mest brukte.
 • Maksimal storleik per fil er per i dag sett til 250 GB. Ta kontakt dersom dette bør aukast.
 • Dele filer med storleik på opptil 2 GB med eldre nettlesarar.
 • Sende filer til 100 mottakarar samtidig.
 • Ha filer tilgjengelege for nedlasting i opptil 21 dagar.

Råd om tryggleik

Gode råd for å sikre deg mot at filer blir tilgjengelege for utanforståande:

 • Be om ei nedlastingslenkje i staden for at lenkja blir send på e-post. (Dette gjeld berre filer du sender.)
 • Overfør nedlastingslenkja til mottakar på ein trygg måte. Høyr med eiga IT-avdeling om korleis det bør gjerast ved institusjonen din.
 • Vurder kryptering i oversendinga, eller kryptering før oversending. Mottakar må få dekrypteringsnøkkelen på ein trygg måte.
 • Avgrens talet på nedlastingar.
 • Ha kort levetid på overføringa.
 • Når du ber om filer, så blir det alltid sendt e-post til den mottakaren som du ber om ei fil frå. Risikoen her er at nokre utanforståande får tak i lenkja og sender deg ei falsk fil. Sikre at det er rett avsendar.
 • Be om logg av alle hendingar for overføringa. Sjekk loggen.

Tenesta blir i sin heilskap produsert innanfor norsk UH-sektor, og norsk lovverk ligg til grunn.

Det er Sikt som leverer tenesta, og det er USIT ved Universitetet i Oslo som står for den tekniske tenesteleveransen. Data mellomlagers i maskinrommet til USIT.

Produkt- og tenestevilkår

Under er dei spesifikke produkt- og tenestevilkåra lista. Elles gjeld dei generelle avtalevilkåra til Sikt.

FileSender Filesendar sørgjer for enkel og sikker overføring av store filer ved bruk av nettlesar. Filene kan overførast til éin eller fleire mottakarar.

Verksemder som vil ta i bruk Filesendar må vere knytt til forskningsnettet, med Sikt som internettleverandør. Verksemda må også være ein Feide vertsorganisasjon. Brukarar må nytte Feide-innlogging for å få tilgang til å sende filer med Filesender.

Førespurnader til Sikt handterte på Servicenivå 2.

Servicenivået beskriv

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Sikt leverer tenesta, og USIT ved Universitetet i Oslo står for den tekniske tenesteleveransen. Data blir mellomlagra i USIT sitt maskinrom.