Data fra NorLAG-undersøkelsen

NorLAG er forkortelsen til Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Dette er en tverrfaglig og longitudinell studie der vi følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover.

Sikt har utviklet en plattform for å søke i og få tilgang til data fra undersøkelsen, som blir utført av forskere ved OsloMet.

Deltakerne i NorLAG-undersøkelsen er født i perioden mellom 1922 og 1966. Studien belyser viktige livsområder som blant annet arbeid, familie, helse og livskvalitet.  

Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata (2002, 2007 og 2017). Innsamlingene består av telefonintervju og selvutfyllingsskjema som kobles til årlige registerdata. 

Unike data om aldring, livsløp og generasjoner

NorLAG studiens brede fokus på ulike livsområder og store utvalg, samt kombinasjonen av ulike datakilder, gir unike muligheter for å studere aldring som prosess, eldre mennesker som gruppe og alderdommen som en fase av livet. 

NorLAG-dataene er anonyme, og det er derfor ikke nødvendig å fylle ut meldeskjema til Sikt ved bruk av utleverte data fra NorLAG. Dataene er tilgjengelig via plattformen ACCESS Life Course. 

En plattform for å dele data

Målet er å gjøre dataene lettere tilgjengelige for forskere og studenter innenfor ulike disipliner og fag, noe som kan bidra til økt tverrfaglig forskning.

ACCESS Life Course gir også forskere et bedre grunnlag for metode- og teoriutvikling og bidrar til å øke deres muligheter for internasjonalt samarbeid.

I tillegg blir det gjennom infrastrukturen etablert møteplasser mellom brukere av data og brukere av forskningsresultater (som forvaltning, interesseorganisasjoner, næringsliv m.fl.). 

Sertifisert arkiv

Sikts forskningsdataarkiv er sertifisert med CoreTrustSeal, og vi er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA

Siden 2014 har Sikt (tidligere NSD) hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket. 

CoreTrustSeal 2016 for Repository NSD's Research Data Archive . 

Relaterte produkter og tjenester