Totalpakken

Gjennom dette abonnementet kan Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) helt eller delvis ivareta sikkerhetsarbeidet for din virksomhet.

I tillegg vil nettverkssensorene og data fra sperrelistene gi Cybersikkerhetssenteret tilgang til beriket data, som igjen vil føre til at virksomheten får bedre og mer effektiv bistand under og etter en uønsket sikkerhetshendelse.

Tilleggstjenester

Alle kunder som har et aktivt abonnement hos Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning (eduCSC) kan benytte følgende tilleggstjenester:

Ved hjelp av en automatisk sårbarhetsskann identifiserer vi sikkerhetshull i virksomhetens applikasjoner, endepunkter og nettverk som kan nås fra Internett.

Din virksomhet vil motta rapporter med oversikt over identifiserte sårbarheter sortert etter kritikalitet, inkludert en veiledning om hvordan den aktuelle sårbarheten kan lukkes. 

Sårbarhetskann levert av Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) er en abonnementstjeneste som skanner virksomhetens IP-adresser ukentlig med månedlig rapportering.

Rapportene gir presise tall som indikerer hvor virksomhetens ressurser bør settes inn for å ha størst mulig effekt.

På den måten reduseres angrepsflaten som kriminelle kan utnytte, og sikkerhetsinnsatsen fokuseres på områdene der sannsynligheten for angrep er størst.

Fordeler

Ved regelmessig skann av eget nettverk oppnår man følgende fordeler: 

 • Månedlig sårbarhetsrapport tilpasset virksomheten med identifiserte sårbarheter. 
 • Sårbarhetene blir forklart på norsk i prioritert rekkefølge, med forslag til lokale risikoreduserende tiltak. 
 • Et eget avsnitt i rapporten omtaler sårbarheter som blir aktivt utnyttet av angripere («CISA»-listen). 
 • Rapporten gir en pekepinn på hvordan virksomhetens angrepsflate er i forhold til andre virksomheter i sektoren.   
 • Rapporten gir et godt datagrunnlag for prioritering av sikkerhetsarbeidet og en enkel måte å måle framgangen i sikkerhetsarbeidet. 
 • Kommer: Egen statusrapport for e-postsikkerhet og DNS (DKIM, SPF osv).
 • Kommer: Egen rapportdel tilpasset virksomhetens ledelse. 
 • Sårbarhetsskannet gjennomføres jevnlig og er basert på oppdatert informasjon om trusselbildet. 
 • Ved hjelp av kontinuerlig feedback og sektoroverskridende samarbeid vil skannet gi færre falske treff og mindre støy sammenlignet med hyllevare*. 
 • All databehandling skjer hos våre partnere innen Norden. 
 • Skannet kjører med lav intensitet for å unngå overbelastning av tjenestene som skannes 
 • Kommer: «State of the art»-regler for upubliserte («Zero-day») sårbarheter som vi får tilgang til gjennom vårt nordiske tillitsnettverk (Kommer: Q2 2022) 

* Falske positive kan forekomme, men funn blir gjennomgått for å redusere disse og tilbakemeldinger på falske positive tas med i videre utviklingen av tjenesten. 

Målgruppe

Alle virksomheter tilknyttet norsk kunnskapssektor og som har et aktivt abonnement hos Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning kan benytte tjenesten.

Gjennomføring

Sårbarhetsskanningen gjøres automatisk hver uke. Rapport oversendes virksomhetene månedlig.

Metode/verktøy

HelseCERT i Norsk Helsenett utfører skanningen, mens Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) utarbeider rapportene.

Nesten hver applikasjon som kjører i et servermiljø genererer logger. Disse loggene er en viktig del av ethvert system, siden de gir viktig informasjon om hvordan et system oppfører seg både i dag og historisk.

Ved å søke gjennom loggdata kan du finne problemer, feil og trender. Spørsmål som “Når startet egentlig datainnbruddet, og hva har angriperen egentlig gjort?” kan besvares med presisjon.

Det kan imidlertid være ekstremt tidkrevende og frustrerende å manuelt måtte slå opp en bestemt feil på tvers av et utall servere, containere og loggfiler.

Vi tilbyr et logghåndteringssystem som konsoliderer alle loggdataene dine i et sentralt, høytilgjengelig og brukervennlig grensesnitt.

Sentralisert logging er designet for å gjøre livet ditt enklere, og hjelper deg med å konsolidere og analysere loggdata.

Du vil ha få tilgang til informasjonen og korrelasjonene du ønsker innen sekunder – i stedet for timer, uker eller til og med dager, som ofte kan være realiteten ved manuelt søk i store mengder logger fra forskjellige kilder.

Fordeler

Logganalyseverktøyet levert av Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) gir deg tonnevis av muligheter, inkludert: 

 • Håndheve retningslinjer for oppbevaring på loggene dine slik at de er tilgjengelige for en bestemt tidsperiode 
 • Lagre loggdata fra flere kilder på et sentralt sted. 
 • Lett søk inne i loggene etter viktig informasjon 
 • Generering av varsler basert på søk du selv definerer på loggene, eller på søk som Cybersikkerhetssenteret setter opp som alarmer for deg eller sektoren. 
 • Enkel deling av logganalyser med andre. 
 • 90 dager hot storage, søkbare data  
 • Mulighet for tilgang til loggdata utenfor verktøyet i generelt format, med separat retensjonsperiode etter avtale 
 • Sette opp varsler basert på aktive analyser 
 • Personell behøver ikke gis tilgang til infrastruktur for å analysere data 
 • Muliggjør en sentral logganalyse, noe som åpner opp for at noe av overvåkningen og analysen kan gjøres av f.eks. eduCSC eller et eget sikkerhetsteam. 
 • Logganalyseverktøyet vil gjøre det lettere å avdekke feil, tilgjengelighets- og sikkerhetshendelser som påvirker eller er knyttet til flere systemer. 
 • Tjenesten inkluderer parsing, beriking og normalisering av en rekke loggtyper 

Målgruppe

Alle virksomheter tilknyttet norsk kunnskapssektor og som har et aktivt abonnement hos Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning kan benytte tjenesten. 

Pris

Ta kontakt for å få tilbud. 

Rådgiverne i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) kjenner kjernevirksomheten, aktivitetene og de mest aktuelle verdiene i norsk forskning og utdanning.

Vi kjenner de sektorspesifikke kravene og forventningene, gitt i styringsdokument og tildelingsbrev. Vi har erfaring med hvordan ledelsesprosesser fungerer i sektoren, og hvordan virksomhetsstyringen gjerne er organisert.  

Vi hjelper virksomhetene i kunnskapssektoren innenfor hele bredden av innføring og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet, og med helhetlig sikkerhetsstyring etter sikkerhetsloven.

Vi bistår med å finne gode måter å organisere sikkerhetsarbeidet på, med roller og ansvar som er knyttet til sikkerhetsmål og strategier, og med tiltak og handlingsplaner som kan operasjonaliseres.  

Et sikkerhetssystem skal bidra til å få sikkerhetsarbeidet til å henge sammen, og være virksomhetstilpasset i omfang, ambisjonsnivå og nødvendig sikkerhetsnivå, som er integrert med den øvrige virksomhetsstyringen.  

Vi bidrar med rådgivning slik at dere får et godt organisert og riktig dimensjonert sikkerhetsarbeid.  

Vi kan også bistå med å etablere særskilte retningslinjer og rutiner rundt spesifikke verdier, som eksempelvis er regulert av eksportkontroll-regelverket.  

Målgruppe 

CISO/ISM eller tilsvarende roller, informasjonssikkerhets- og personvernrådgivere, ledere, senter eller enheter som har særlig behov for sikkerhetsledelse. 

Gjennomføring 

Bistanden gjennomføres i tett samarbeid med virksomheten og består av følgende: 

 • Forberedende aktiviteter med virksomheten 
 • Gjennomføring av planlagte aktiviteter 
 • Avsluttende rapport med råd og anbefalinger for videre arbeid 

Metode/rammeverk 

Vi tar utgangspunkt i gjeldende krav, føringer og anbefalinger for det systematiske sikkerhetsarbeidet for universiteter og høgskoler. 

Pris 

Tjenesten faktureres etter medgått tid pluss eventuelle reiseutgifter.  

I Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) mener vi at verdiene skal være utgangspunktet for et systematisk og helhetlig sikkerhetsarbeid.

For å kunne prioritere ressurser, og møte trusler og sårbarheter med målrettede tiltak, må virksomhetene først vite hvilke verdier som skal beskyttes, og hvorfor.

Verdioversikten er også grunnlaget for å planlegge beredskap og kontinuitet.  

Vi hjelper virksomhetene i kunnskapssektoren med finne og kategorisere egne verdier, og knytte dem til eierskap og ansvarsforhold.

Dette kan gjennomføres på et mer overordnet virksomhetsnivå, eller for en enhet eller et prosjekt i virksomheten.

Videre kan vi bidra til å gjennomføre verdivurderinger, som vil danne et godt utgangspunkt for påfølgende risikovurderinger og risikostyringsprosessen. 

Målgruppe 

Sikkerhetsledere, CISO/ISM eller tilsvarende roller, informasjonssikkerhets- og personvernrådgivere, ledere, senter eller enheter som har særlig behov for sikkerhetsledelse. 

Gjennomføring 

Bistanden gjennomføres i tett samarbeid med virksomheten og består av følgende: 

 • Forberedende aktiviteter med virksomheten 
 • Gjennomføring av planlagte aktiviteter 
 • Avsluttende rapport med råd og anbefalinger for videre arbeid 

Metode/rammeverk 

Vi tar utgangspunkt i gjeldende krav, føringer og anbefalinger for det systematiske sikkerhetsarbeidet for universiteter og høgskoler. 

Pris 

Tjenesten faktureres etter medgått tid pluss eventuelle reiseutgifter.  

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret hjelper dere med risikovurderinger innen informasjonssikkerhet.

Våre rådgivere har lang erfaring med risikovurderinger innenfor ulike tema, og har omfattende kunnskap og kompetanse innen kjernevirksomheten i sektoren. 

Risikostyring skjer i praksis gjennom risikovurderingsprosessen.

Målet med å gjennomføre risikovurderinger er å avdekke risikoer forbundet med forvaltning av informasjonsverdier både i informasjonssystemer og i arbeidsprosesser, for å kunne prioritere tiltak som reduserer risikoen til et akseptabelt nivå. 

Målgruppe 

Vi hjelper alle som har behov for å gjennomføre risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet, enten det gjelder informasjonssystemer, eller arbeids- eller virksomhetsprosesser. 

Vi hjelper med 

 • Forberedelser, inkludert planlegging med virksomheten  
 • Fasilitere (sekretærrolle) workshop 
 • Ferdigstiller og utarbeider rapport med råd og anbefalinger for videre arbeid 

Metode/rammeverk 

Sektortilpasset risikovurdering basert på ISO/IEC 27005:2018. 

Pris 

Tjenesten faktureres etter medgått tid pluss eventuelle reiseutgifter.  

Øvelser er en god læringsarena som bidrar til at dine ansatte kjenner planverk, verktøy og sin rolle i en krisesituasjon.

De bidrar til å styrke kompetansen både på individnivå og på organisasjonsnivå, og skaper bevissthet rundt kompleksiteten av det helhetlige sikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

Vi kan tilby skreddersydde øvelser for å øke evnen til å håndtere kriser og uønskede hendelser innen informasjonssikkerhet og personvern.

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) har variert og bred kompetanse innen øvelsesplanlegging og gjennomføring av alle typer øvelser.   

Det å ha en plan for håndtering, samt en plan for opprettholdelse av drift (kontinuitet) av de essensielle tjenestene til virksomheten når krisen inntreffer er sammen med øvelser gode virkemidler for å gi økt handlingskompetanse og overskudd til god krisehåndtering ved en uønsket hendelse.   

Vi kan bistå i arbeidet med å komme i gang med nye og revisjon av eksisterende kontinuitets- og beredskapsplaner.  

Målgruppe  

Alle som har behov for å planlegge og gjennomføre øvelser innen informasjonssikkerhet og personvern.  

Gjennomføring  

Øvelser gjennomføres i tett samarbeid med virksomheten og tilpasses dennes risikoforhold, behov og modenhet.

Sammen ser vi på virksomhetens eksisterende beredskapsplanverk, aktuelle tiltakskort, og hvilke beredskapsroller som skal trenes, for å utarbeide mål og scenario for øvelsen. Når vi bistår med øvelser, gjennomføres dette med  

 • Planleggingsmøter med virksomheten  
 • Gjennomføring  
 • Evaluering/hot washup   
 • Sluttrapport  

Innen kontinuitets- og beredskapsplaner kan Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) bidra med rådgivning slik at dere får et godt organisert og dimensjonert arbeid.  

Metode/rammeverk  

Vi jobber ut fra de rammene som er satt for sektoren, og baserer oss blant annet på styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet fra Kunnskapsdepartementet og NSMs rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.  

Pris  

Faktureres etter medgått tid pluss reiseutgifter.  

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) holder kurs i gjennomføring av verdivurderinger. Vi holder kurs for alle som har behov for å gjennomføre verdivurderinger av sine informasjonsverdier, eller informasjonssystemer eller arbeids- eller virksomhetsprosesser.  

Våre rådgivere har erfaring med verdivurderinger innenfor ulike tema, og sitter på omfattende kunnskap og kompetanse innen kjernevirksomheten i sektoren. Vi tilpasser kurset til virksomhetens profil, behov og målgruppe.  

Pris   

Faktureres etter medgått tid pluss reiseutgifter.   

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) holder kurs i gjennomføring av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet.

Vi holder kurs for alle som har behov for å gjennomføre risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet, enten dette gjelder informasjonssystemer eller arbeids- eller virksomhetsprosesser.

Våre rådgivere har lang erfaring med risikovurdering innenfor ulike tema, og sitter på omfattende kunnskap og kompetanse innen kjernevirksomheten i sektoren.

Systematiske risikovurderinger danner grunnlaget for virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet, men risikovurderinger blir ofte ikke gjennomført pga. opplevd mangelfull intern kompetanse.

Kurset har som formål å sette virksomhetens medarbeidere i stand til å fasilitere gjennomføringen av interne risikovurderinger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en én-dags workshop (5–6 timer), fortrinnsvis med fysisk tilstedeværelse, men kurset kan også gjennomføres digitalt.

Kurset inkluderer praktiske øvelser, og for å få fullt utbytte av disse anbefales maksimalt 20 deltagere pr kurs. Deltagerne vil få tilgang til alt kursmateriell i etterkant av kurset.

Metode/rammeverk

Sektortilpasset risikovurdering basert på ISO/IEC 27005:2018.

Rådgiverne i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) kan bidra i deres arbeid med sikkerhetskultur og opplæring. Ofte kan en ekstra stemme fra utsiden, tilføre noe ekstra på innsiden.

Vi holder foredrag, innlegg, gjennomfører workshoper eller arrangerer webinar innenfor en rekke sikkerhetsfaglige tema.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra til å bygge sikkerhetskultur hos dere.

Andre abonnementer fra Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning