Amberscript – tolke tale til tekst

Har du behov for å gjøre om tale til tekst, legge undertekster på video for universell utforming eller transkribere intervjuopptak?

Amberscript er et brukervennlig web-basert verktøy for å tolke tale til tekst, enten automatisk eller manuelt transkribert. 

Verktøyet støtter norsk bokmål, engelsk og mange andre språk, samt har en innebygd redigeringsfunksjon med avspilling og manuell korrigering av teksten. Den kan også skille mellom flere talere. 

Slik fungerer Amberscript

For å logge inn benytter du Feide

Du laster opp en lydfil eller videofil på tjenestens nettside med ett av følgende formater

Lydformater:

 • AAC
 • DSS
 • FLAC
 • M4A
 • MP3
 • WAV

Videoformater:

 • MV4
 • MOV
 • MP4

Lyd/videoformater:

 • MPEG
 • MPG
 • OGG
 • VOB
 • WMA

Mediefilene kan være inntil 6GB.

Etter behandling kan du laste ned teksten i følgende formater:

 • .docx – Microsoft Word
 • .json – Java Script Object Notation
 • .srt – SubRip Subtitle file
 • .vtt – Web Video Text Tracks
 • EBU-STL – European Broadcast Union subtitles
 • .txt – vanlig tekstfil

Amberscript har også et API for integrasjon med egne systemer.

Under er de spesifikke betingelsene for tjenesten listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Amberscript er et brukervennlig web-basert verktøy for å tolke tale til tekst (ASR). Verktøyet brukes til transkribering av intervju eller teksting av videoopptak.

Verktøyet støtter norsk bokmål, engelsk og mange andre språk, samt har en innebygget editor med avspilling og manuell korrigering av teksten. Den kan også skille mellom flere talere.

En lydfil eller videofil lastes opp på tjenestens nettside som etter behandling resulterer i en fil med det transkriberte resultatet som tekst.

Tjenesten kan også tilby manuell transkribering som en opsjon.

Forutsetninger

Tjenesten forutsetter bruk av Feide for pålogging. 

Kundens forpliktelser

Kunden må godkjenne tjenesten for autentisering med Feide.

Kunden er selv forpliktet til å ivareta rutiner for passord og administrativ adgang som hindrer uønsket adgang til tjenesten og lagrede data i tjenesten. Kunden er kjent med at Sikt ikke har innsyn i eller administrativ tilgang til kundens Amberscript-plattform.

Kunden er innforstått med Amberscript sine vilkår for bruk. Les mer om Amberscripts vilkår for bruk

Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata oppdaterte og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene må inkludere fjerning av brukere som virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for.

Kunden forplikter seg til å holde Sikt oppdatert med en til enhver tid gjeldene kontaktpunkt for avtaleforvaltningen og minst ett kontaktpunkt for henvendelser av teknisk natur.

Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende kontaktpunkt hos Sikt for support og feilmeldinger.

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 1A

Servicenivået beskriver

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Særskilt for Amberscript : Pålitelighet/Servicenivå

Databehandling, personvern og sikkerhet

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven.

Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Kunden inngår databehandleravtale (DPA) direkte med Amberscript. Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette. 

Vederlag, kostnader og økonomi

Verktøyet faktureres gjennom en fast, årlig tjenesteavgift i tillegg til en månedlig kostnad for tidsenheter av transkribert/tekstet materiale i perioden. 

Priser for transkribering/teksting er avhengig av faktorer som totalvolum, manuell eller automatisk utført, og også hvor tidskritisk en manuell oppgave er. 

Organisering og styring

Amberscript eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. All merkantil og teknisk kundekontakt går via Sikt.

Relaterte produkter og tjenester