Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er å tilby norske forskingsinstitusjoner data til analyse av norsk og internasjonal forskning, for å gjøre forskningen bedre.

Periode:

2024 – 2027

Status:

Planlagte

Ansvarlig:

Sikt

Fullt datasett med alle årganger fra 1980.d.d. ble tilgjengelig fra 2021. NIB benyttes i produksjon av Indikatorrapporten, til evalueringer og i forskningsprosjekter. Bibliometriforum er et brukernettverk bestående av 40 institusjoner som jobber aktivt med bibliometri og er opptatt av forskningsevaluering. Det er i dag opptil 15 brukere ved NIFU, NFR, OsloMet, UiB, UiT og Sikt. Produktet finansieres av Kunnskapsdepartementet. Produktet er i dag lite brukervennlig og med begrenset skalering til flere brukere og virksomheter.

Med tilrettelegging av data og brukergrensesnitt, som senker brukerterskelen, forventes det at bruken av produktet kan øke fra dagens 13 brukere på 5 institusjoner, til flere brukere på hver av de mer enn 60 institusjonene som hittil har vist interesse for NIB-data.

Tiltaket vil bidra til flere nytteeffekter:

  • Mer funksjonalitet og forbedret brukergrensesnitt.
  • Bedre datagrunnlag og mulighet for kobling til data i andre systemer.
  • Mindre behov for bruk av lokale ressurser og individuelle innkjøp av kommersielle systemer.

Mer funksjonalitet og forbedret brukergrensesnitt.
Bedre datagrunnlag og mulighet for kobling til data i andre systemer.
Mindre behov for bruk av lokale ressurser og individuelle innkjøp av kommersielle systemer.

Finansieringen er under avklaring og er estimert til MNOK 15.

Tiltaket er foreslått med bakgrunn i rapporten Behovs- og mulighetsstudie for Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB), desember 2022, fra en arbeidsgruppe bestående av deltakere i Bibliometriforum. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av tjenesterådet for forskningstjenester.