Koordinerte online-paneler for forskning på demokrati og styresett i Norge – KODEM

KODEM er en ny nasjonal forskningsinfrastruktur som planlegges etablert på initiativ fra UiB, UiO, NTNU, UiT, UiA, UiS, OsloMet, NORCE, ISF, og Sikt i samarbeid.

Periode:

2024

Status:

Planlagte

Ansvarlig:

UiB

Ambisjonen er å etablere fire online-paneler for forskning på demokrati og styresett. Panelene vil dekke fire grupper: befolkningen (medborgerundersøkelsen hvor panelet er allerede etablert og Sikt arkiverer og formidler data fra undersøkelsen, de folkevalgte, embetsverket, (inkludert domstolene) og media.

Sikts rolle blir å arkivere og stille alle data som produseres av KODEM forskningsinfrastrukturen til disposisjon for forskersamfunnet. En planlegger også å bruke Sikts nye visualiserings- og formidlingstjeneste, Surveybanken, for å formidle data mer åpent.

Det jobbes fortsatt med å estimere finansieringsrammen for tiltaket. Det vil søkes om støtte fra Forskningsrådet.