Data om det norske samfunn (MODANSA)

Data om det norske samfunn er datasamlinger som strekker seg fra slutten av 1700-tallet til i dag. Samlingene omfatter i hovedsak Kommunedatabasen, Forvaltningsdatabasen, Data om det politiske system (PolSys) og Kirkedatabasen.

Periode:

2024 – 2027

Status:

Planlagte

Ansvarlig:

Sikt

Sikt har som oppdrag å arkivere, tilrettelegge og formidle disse dataene til forskning og analyse. Produktet finansieres i dag av Kunnskapsdepartementet og Kirkerådet.

Bakgrunn

Datasamlingene er et resultat av en stor og bevisst satsing fra Norges forskningsråd (NFR) gjennom mange tiår og et forpliktende samarbeid mellom forskningsmiljøene representert ved Sikt og sentrale dataprodusenter, særlig Statistisk sentralbyrå. Det kanskje viktigste resultatet av denne satsingen er Kommunedatabasen, som er et av Sikts (NSDs) mest brukte datatilbud gjennom tidene.

Tjenesten har i dag utfordringer knyttet bl.a. til tungvint oppdatering, drift og brukerstøtte. De eldre løsningene oppfyller i svært begrenset grad krav til universell utforming og FAIR-prinsippene.

Om tiltaket

Gjennom MODANSA ønsker man å utvikle Sikts forskningsdataplattform, som i dag er innrettet mot kvantitative surveydata, slik at den kan håndtere, kuratere og lagre ikke-surveybaserte data, dvs. kvalitative tekstdata og registerdata, offentlige data, stordata, etc.

Målet er å styrke Sikts datainfrastruktur generelt, slik at flere verdifulle typer data vil løftes opp. Det betyr at investeringen i MODANSA vil ha nytte utover datasamlingene under «Data om det norske samfunn». Sikt vil bli i stand til å ta imot, gi merverdi til og tilgjengeliggjøre flere ulike sammensetninger av forskningsdata.

MODANSA er et moderniseringstiltak for datainfrastruktur som skal bidra til flere nytteeffekter for brukerne:

  • Universell utforming
  • Oppfylling av FAIR-prinsippene
  • Tilgjengelighet for brukerne som skaper økt utnyttelse av data, deriblant offentlige data.

Videre skal satsingen modernisere drift og vedlikehold. Dataene er driftet i eldre løsninger som i liten grad oppfyller krav til universell utforming og FAIR-prinsippene.

Tiltaket er foreslått gjennomført i tidsperioden 2024–2027 med en totalramme på MNOK 35. Finansering av satsingen er under avklaring.