Cybersikkerhet for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenteret er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning.

Periode:

2024–2026

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) forebygger, oppdager og håndterer sikkerhetshendelser i kunnskapssektoren. Senteret bistår de lokale sikkerhetsmiljøene, og er partner med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene.

Gjennom tillitsnettverk deles gjensidig hvilke trusler vi ser, hvilke vurderinger vi gjør, og det gis støtte når hendelser inntreffer. Nærheten til Forskningsnettet, og den brede tilgangen på data og trusselinformasjon, skaper en innovativ utviklingsevne i særstilling.

Tiltaket for bedre beredskap innen cybersikkerhet er en treårig satsing som blant annet inkluderer oppgradering av sensorinfrastruktur, samt automatisering og raskere utveksling av kvalitetssikret informasjon knyttet til sårbarheter, trusler og uønskede hendelser nasjonalt og internasjonalt.

Nytteeffekter fra tiltaket vil være:

  • Økt deteksjonsevne for å avdekke og forhindre uønskede hendelser.
  • Bedre og mer tilgjengelige data og analyser som skaper innsikt, kontroll og bedre deteksjonsevne.
  • Større forutsetning for å avverge hendelser og oppdage hendelser tidlig, slik at konsekvensene blir mindre.
  • God etterretningsinformasjon til bruk når en hendelse har inntruffet.

Det er sendt satsingsforslag for tiltaket, og finansieringen er til avklaring. Økt eller vesentlig forbedret innsamling og deling av trusselinformasjon er et viktig punkt for fremtiden til Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) hvis det stilles midler til rådighet.

Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) er bygd opp på bakgrunn av et avsluttet tiltak (2019 - 2022). I 2023 er det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse for Cybersikkerhetssenteret.

Relaterte produkter og tjenester