Spørsmål og svar om Cris/NVA

Cris/NVA-prosjektet skal etablere en felles nasjonal løsning for informasjon om og resultater fra norsk forskning. Systemet vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

På denne siden samler vi opp spørsmål og svar som dukker opp underveis, blant annet på webinarer.

Spørsmål og svar fra siste webinar

(11. mai 2023)

Er import fra REK av forskningsprosjekter klar? 

Det er ingen endringer på REK-import; dette er videreført som i Cristin. Eventuelle endringer kjem først etter dialog med tentativ arbeidsgruppe.

Kan dere si noe mer om endringer relatert til Kunstnerisk utviklingsarbeid, hva endringene er?

Arbeidsgruppen har kommet med ønsker om noen mindre justeringer av ledetekster og funksjonalitet. Dette er delvis levert i produksjon, resten er under arbeid.

Kan dere si noe mer om "Automatisk publisering av studentoppgaver", hva går automatisk?

Automatisk publisering av studentoppgaver innebærer at NVA henter studentoppgaver (fra sensur/digitaleksamen system) som er ferdig sensurerte, og er klare til å bli publisert, og publiserer dei i NVA.

Vurderer dere å lage screencast til bruk av opplæring av ansatte?

Ja, vi ser for oss at vi vil lage ulike former for hjelp, både steg for steg tekst og videosnutter.

Må man være admin for å kunne endre på publiserte poster? Sånn har vi det i Munin nå. Kurator kan bare endre poster som er i arbeidsflyt, ikke poster som er lagt ut.

Rollene "registrator" og "kurator" kan endre på publiserte poster.

Roller: På små institusjoner er det kanskje bare en eller to som "administrerer" - vil rollefunksjonene være "arv-bare" slik at de øverste nivået dekker de neste?

Kvar person kan ha flere roller. Kvar enkelt rolle må tildeles.

Om API: Når vil NVA-API være klart? Kan dere nå si mer om hva som må gjøres fra vår side i overgangen fra Cristin- til NVA-API?

Deler av API er klart (spesielt det som er relatert til automatisk publisering av studentoppgaver). Det pågår arbeid med resten av API. Det er ikke satt ein dato for når API er klart.

Dere kalte Admin-rollen for en ren administrativ rolle; ifølge nettsida inkluderer Admin-funksjonen også registrering av brukere. Dette er ikke noen overordnet Admin-funksjon, men noe som (hos oss) gjøres nede på fakultetene. Dermed må mange få rollen administrator, noe som kan ansees som svært uheldig; er det fortsatt tenkt slik? I utgangspunktet importeres persondata fra SAP; dette fungerer ikke for alle, for eksempel gjesteforskere, studenter. Disse må registreres manuelt, og det kan ikke gjøres av en overordnet administrator. Dermed må mange personer få admin-rollen hvis dette oppsettet brukes

Ja, det er Admin som kan gir en bruker tilgang til din institusjon. For de større institusjonen er dette automatisert (gjennom import). Der er ingen begrensning på kor mange personer som har de ulike rollene. Eg vil ikke anbefale å tildene Admin og Redaktør rollene til unødvendig mange personer.

Hvordan vil henvendelser til kuratorer fordeles? Kan vi bestemme hvilken kurator som får hvilke oppgaver? Hvilke filtreringsmuligheter fins det? For eksempel er det ulike personer som jobber med Cristin-registrering, opplasting/arkivering, NVI-godkjenning - noen for alle fak., noen bare for ett fak. Så vi trenger både inndeling på fak.-nivå og på oppgavenivå. Må kurator delegere enkelte forespørsler manuelt eller kan det automatiseres? Eks. fra UiT: UB gjør vurdering av lisenser. Vi må da sende alle registreringer (hvor valg av lisens ikke er helt åpenbar) til UB kuratorene før de kan publiseres.

Redaktør kan fordele enkelt deler av institusjonen til ulike kuratorer, som da får og får ansvar for “sine” registratorer. Kurator kan velge å delegere enkelt forespørselser til andre kuratorer. Alle henvendelser (kuratorstøtte, publisering-verifisering, DOI-tildeling, NVI-godkjenning etc.) blir sortert og kurator velger i menyen til venstre kva som skal vises til ein kvar tid.i meny til ventre. Utvalget av registratorer som vises til den enkelte kurator, bestemmers av ansvarsområdet til kurator.

Hva med maskinell verifisering av fil/lisens? For eksempel ved maskinlesbar CC-info i fulltekstfilen.

Det står på planen at vi skal hente inn lisens informasjon fra utgiver, når dette er tilgjengelig. Dette passer godt inn i implementertetablert flyt.

Dere sa at dere jobbet en del med Rights Retention Strategy - kan dere si litt mer om det? Hvordan er det tenkt å bli implementert i Cris/NVA?

RRS blir tema på eit seinare webinar. Dette ble også svart ut som en egen diskusjon på slutten av webinaret 11. mai, se opptaket.

Hvordan blir det med sampublikasjoner med institusjoner med forskjellige publikasjonsverifiseringsregler?

Registrator er tilknyttet en institusjon, som har en publiseringspolicy. Registreringen vil følge den.

Settes publiseringsstrategi på dokumenttype?

Nei, i dag er det fellesgenerisk for alle typer.

Når man får nye oppgaver eller meldinger: Er det en e-postvarsling eller lignende, eller skal man bare inn i NVA og følge med?

Det er ikke implementert epost varsling, men der er skisser/planer om å gjere det.

Blir medforfattere som har registratorrolle, automatisk registrator på poster som en annen forfatter på samme artikkel legger inn?

Registrator er en rolle, som gir personen rett til å registrere. Validerte mMedforfattere (som har en registrator rolle ved egen institusjon) får skrivetilgang på postene.

Hvis vi velger å åpne for tildeling av DOI: Gjelder dette da alle publikasjonstyper eller kan vi velge å for eksempel kun tildele doi til rapportserien vår?

Registrator kan be om å få DOI på alle typer og Kurator kan Du kan tildele DOI på dei fleste typer. Men dDet er kun Kurator som kan tildele en DOI, så institusjonen dykk kan avgrenser etter eget ønske. Registrator vil da alltid få opp mulighet til å be om DOI (uavhengig av type).

Hva er de ulike lisensene?

Alle CC + CC0 og “Utgivers betingelser” (som ikke er ein lisens)

Kan en hel rapportserie ha sin egen DOI og samtidig hver enkelt rapport i serien ha sin unik DOI?

Ja. Men for øyeblikket er det kun “hver enkelt rapport” som er støttet i NVA. Rapportserien kan evt. tildeles ein DOI manuelt.

Hva er fordel med DOI sammenlignet med handle? Begge er persistente identifikatorer, og alle poster får handle.

Handle har ikke metadata. Ein DOI er en handle, men den har eit metadata skjema (med typer) og konsumenten av DOI kan laste ned metadata fra utstederen av DOI (DataCite/CrossRef). Og ja, alle postene får handle og alle postene kan få ein DOI. Publikasjoner som alt har ein DOI, bør ikke få tildelt ein til.

Vi ser at det kan bli veldig travelt med NVI-rapportering: Vil informasjon som vi har registrert i merknadsfeltet i Cristin bli overført til NVA? Det vil i så fall gjøre det enklere å starte med å kvalitetssikre postene i Cristin, og notere status i merknadsfeltet. Da vil mye være klart til godkjenning når vi tar i bruk NVA.

Ja, vi har til intensjon å overføre dei. Vi arbeider med dette no.

Hva er adressa til brukerstøtten?

kontakt@sikt.no. Nettside for Cris/NVA: https://sikt.no/forsknings-og-kunnskapsressurser/cris-nva-prosjektet

Vil det bli ein intern chat mellom kuratorene?

Vi ser på dette no - i NVI-kontekst. Det vil iallfall bli mulig å legge inn en “Merknad”, som blir synlig for alle

Hvordan vil dublettkontroll fungere for NVI-godkjenningen?

Registrator vil få beskedbeskjed ved både start av registrering og ved publisering av registreringen - om vi oppfatter registreringen som ent duplikat. Det er ikke meningen at NVA skal inneholde duplikater. Alle deler på en registrering.

Når regner dere med at kategorien for utstillingsproduksjon/museumsutstillinger vil komme i test-versjonen?

Denne er alt på plass.

Hva blir begensningene når det gjelder publisering av forskningsdata i NVA? størrelse på filer, filtyper etc. Trenger vi andre tilbydere?

En registrering kan inneholde flere filer. Vi har validert at filer på 50GB er “uproblematisk” å laste opp – men fra eit sluttbruker perspektiv er dette filer i største laget. Det er nok bedre å ha flere filer, enn få store filer. Om det blir veldig mange filer, kan det vere lurt å pakke dei med til dømes Zip e.l.

API og integrasjoner 

Hva kommer til å skje med Cristin API?         

Cristin REST API skal fungere som i dag også etter at publikasjoner er flyttet til Cris/NVA uten at det er nødvendig å gjøre endringer på mottakersiden. Etter hvert vil vi erstatte Cristin REST API med et Cris/NVA-API. 

Hva med eksport til Endnote, vil det være mulig i NVA? 

Ikke i første versjon. Vi har det på listen over ønsker for Cris/NVA og vil vurdere det i samarbeid med brukergruppene (referansegrupper o.l.). 

Brage / Dagens vitenarkiv

Vil vi ha tilgang til innholdet i Brage en stund etter at poster er overført? 

Ja. Vi stenger ikke det lokale vitenarkivet, Brage, uten at det er avtalt en dato for dette med den enkelte institusjon. 

Cristin 

Kan vi begynne å kontrollere for NVI for 2023-publikasjoner? 

Nei, vi åpner ikke for kontroll av 2023-poster i Cristin siden data skal migreres til Cris/NVA i høst.Kontroll av 2023-publikasjoner kan først starte når data og funksjonalitet er på plass i Cris/NVA 

Kan vi hente ut NVI-fil for 2023-publikasjoner? 

Siden vi ikke åpner for kontroll av 2023-publikasjoner, kan du heller ikke ut NVI-filen for 2023-publikasjoner i Cristin. Vi jobber med å få på plass en løsning som gjør at du kan hente NVI-tall for 2023 i DUCT.  

Funksjonalitet 

Støtter NVA delarkiver og samlinger? Videreføres delarkiv/samlinger fra Brage? 

NVA støtter ikke delarkiv og samlinger, så nei, dette videreføres ikke. 

Hvordan blir gjenfinning på institusjonsnivå for Brage-delen? Lages det mappestrukturer, for eksempel for fakulteter/institutter? 

Det blir ikke laget mappestruktur eller samling i Cris/NVA. Det er viktig at forfatter har tilknytning til riktig avdeling. 

Det er kun bolker på 10 treff i resultatlisten. Man bør kunne velge flere treff etter ønske. Har også et ønske for Avansert søk: Mulighet for å filterere/søke på NOT  … 

Vi jobber med visning av resultatlister og søk på (blant annet) NOT nå. Noterer ønske. 

Vil det bli fulltekstsøk i filene, som det er i Brage? 

Ja, på et tidspunkt er det planlagt. Det står på listen over hva vi ønsker å få til, men det er ikke noe vi har pt. 

Tar dere hensyn til forfattere kan ha ulike forfatteradresser etter skifte av arbeidsgiver eller fordi man har flere arbeidsgivere samtidig? 

Ja.

Kan ein i NVA sortere på (for eksempel) masteroppgaver innen eit bestemt masterprogram under eit fakultet? 

Nei, ikke ennå. Det må vi komme tilbake til hvordan vi løser. Det vil være filtrering på institusjon og type resultat.  

Får ein kun knytta masteroppgaver til egen institusjon og dinest fakultet? Eller kun til Institusjon? 

Forfatter kan knyttes så langt ned som institusjonen og stedregisteret tillater. 

En oppfølging til spørsmål om ulik håndtering av embargo ved institusjonene. Hvordan skal dere løse det i forhold til de institusjonene som har/holder på å innføre en Rights retention strategy? En strategi som går ut på å gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige umiddelbart, uavhengig av finansiering og hvor de er publisert. 

Vi tar gjerne innspill på hva Cris/NVA skal støtte for at det blir bedre for dere. Dette har også blitt diskutert i referansegruppen. 

Har dere tenkt på artikler som blir trukket/retracted, hvordan de blir håndtert? De må minimum merkes, helst avpubliseres. 

Dette blir evt funksjonalitet i Cris/NVA på sikt. Sikt tilbyr et verktøy for å publisere/avpublisere. Bestemmelse om at og evt hvordan tilbaketrekninger skal foregå i systemet, kan ikke besluttes av Sikt alene. 

Ang. funksjonalitet i NVA, kommer disse tingene også med? Felt for postnummer, markering av hvor en post kommer fra (import/hvem som har registrert), markering av P-personer i postens forfatterliste, feltet Prosjektkode for registrering av NFR-kontraktsnummer, og dublettkontroll ved registrering. Jeg ser det ikke nå i testversjonen :) 

Ja, dette kommer med. Det blir dublettkontroll. DOI er sentral i dublettkontrollen. 

Kan dere si noe mer nå om fremtidige løsninger for mer avansert søkefunksjonalitet, mtp muligheter for avgrensing på institusjonens egen samlinger/kontrollert vokabular? 

Det blir søk med filtrering, der du kan søke generelt og deretter snevre inn søket ved å velge ulike filtre. Kom gjerne med innspill på hvilke filtre. Det blir også et avansert søk med mer spesifikke søk på tittel etc. Det er også tenkt at det skal være mulig å søke med boolske operatorer (for eksempel «and» og «or»). Dette ser vi på nå. Kom gjerne med innspill 

Hvis en institusjon velger å tildele DOI - får en slik post enten DOI eller handle, eller begge deler? 

Begge deler.

Generelt 

Hvordan vet jeg om min etat har noe i Cristin? Så vidt jeg vet har vi bare lagret i Brage. Jeg er usikker på hva jeg rent konkret skal gjøre fremover av handlinger. Hvem kontakter jeg for en ABC-tilnærming? 

Send e-post til kontakt@sikt.no 

Det ble nevnt at kontakt fra Sikt til institusjonene skal gjøres via to e-postadresser: hvilke? 

cris-institusjoner@lister.sikt.no og elpub@sikt.no  

Juridisk 

Hvem er juridisk ansvarlig for filen og metadataene som er migreres og blir tilgjengelig i Cris/NVA? Er det institusjonen som har godkjent filen for åpen tilgjengeliggjøring som er juridisk ansvarlig? 

Det diskuteres med KD hvordan vi skal løse det juridiske. Om det blir nedfelt i lovverk, om vi må signere avtaler med hver enkelt institusjon eller noe annet er ikke landet. 

Metadata 

Er det slik at forfatterne skal korrigere metadataene på importpostene og ikke superbrukere? 

Et alternativ til å få inn metadata i Cris/NVA; Forfatteren har muligheten til å hente inn metadata og korrigere disse. Superbrukere vil fortsatt kunne gjøre dette. 

Migrering 

Har dere bestemt hvordan/hvor dere vil mappe de underkategoriene som ikke blir videreført? 

Nei, disse blir liggende igjen i Cristin. Vi tar vare på dataene og kan evt ta dem over senere gjennom dialog med institusjonene. 

Vedr mapping av underkategorier som ikke blir videreført - hva skjer med de resultatene som ligger i disse underkategoriene i Cristin i dag? Blir de altså ikke med over i NVA? 

Nei, de blir liggende i Cristin. Vi sletter dem ikke og kan ta dem over på et senere tidspunkt. 

Vil bilde av filen bli med til NVA? 

Vi jobber med saken. Vi ønsker å få til funksjonalitet på samme måte som i Brage på dette. 

Hva skjer med dagens handle, får postene ny Handle? 

Vi tar vare på alle handle-lenker. For de som har annet arkiv en Brage, må vi prate sammen for å få til dette. 

Hva skjer med postene og filene som er kommet inn i Cristin, men ikke er rettighetsklarert og lagret i arkivet? Må «poolen» av poster/filer fra Cristin som ikke er arkivert i Brage tømmes før migrering? 

Ja, disse må ryddes i. Køen er litt stor har vi hørt, men vi klarer ikke å migrere det som ligger i arbeidsflyten og derfor må disse ryddes i. Her må vi ha en dialog med dere på institusjonene på hvordan vi får tømt (ryddet i) listen. 

Hvorfor blir ikke relation.project tatt med? Vår erfaring tilsier at prosjekt høyst sjeldent registreres i Cristin; dette gjelder til og med NFR-prosjekt, selv om disse egentlig skal registrees i Cristin. I de fleste tilfellene hvor det er oppgitt finansiør og prosjektnummer på publikasjonen, må vi legge til den informasjonen når vi tilgjengeliggjør publikasjonen i arkivet. Dersom disse metadataene ikke overføres fra (Brage-)arkivene til NVA, mister vi informasjon om finansiering. 

Vi tar en ny titt på denne. Overføringen fra Cristin til Brage skjer muligens før opplastingen av filen skjer, og det kan være en årsak til manglende NFR-kode på publikasjoner. Dette skal vi undersøke nærmere. NFR bruker Cristin-data til rapportering, og det skal i utgangspunktet være ganske komplett for NFR-prosjekter i Cristin. 

Hva er grunnen for at identifier.citation ikke overføres? -> vi har lagt inn mye informasjon der. Fins det noe verktøy i NVA som skal hjelpe med å sitere publikasjoner på rett måte (ev. inkl. referanseeksport til EndNote)? 

Vi ønsker å tilby funksjonalitet for eksport av sitering i Cris/NVA, og derfor tar vi ikke med dette.  

AHOs masteroppgaver er sortert  på program/emne og ikke institutt. Blir klassifikasjonen og emneord fra Brage med videre? 

Emneord blir med fra Brage. Litt usikker på om det blir med for masteroppgaver. Dette må vi undersøke. 

Ang. ryddelister og sampublikasjoner: Hvis metadataene skal overføres fra maks. ett arkiv, hvordan er det tenkt med ryddelistene? Skal alle institusjoner som har publikasjonen i sitt arkiv rydde i metadataene, selv om metadataene kun overføres fra ett arkiv? 

Ja, det er slik vi har tenkt inntil videre. Det er ikke så veldig lett å løse, men vi skal tenke litt mer rundt dette, og tar med spørsmålet som et innspill til migreringen. 

Dersom samme publikasjon er arkivert i flere arkiv, men ett arkiv har valgt å gjøre filen tilgjengelig, mens et annet arkiv har valgt å arkivere filen lukket (dvs. med 100 års embargo; dette gjøres oftest pga. ukjente/manglende rettigheter). Hvordan behandles slike tilfeller i migreringsprosessen? Har dere noen rutiner for å oppdage forskjell når det gjelder embargo? Og hvordan bestemmes det da hvilken institusjon som "har rett"? (tillater forlag tilgjengeliggjøring? hva hvis institusjoner har innhentet tillatelse - kan den overføres til NVA?) 

Vi har ikke kommet så langt ennå, men vi ønsker å rangere filene på et vis. Her har vi ikke tenkt ferdig. 

Innførsler med embargo blir eksportert- men ikke info om embargo? Blir innførslene synlige? 

Ja, innførslene blir synlige etter migrering til Cris/NVA. Sikt sender ut liste over innførsler som har embargo i Brage, og dere kan selv bestemme hva som skal migreres. 

Hva med rydding i lisensiering? Dokumentsamlingen vår fra Brage/Vitenarkiv er publisert uten lisenser i registreringen. Samlingen skal nå migreres til en tjeneste hvor det tilsynelatende har blitt krav om valg av lisenser i registreringen. Hvordan løses dette i migreringen? Innebærer det opprydding/lisensiering av dokumentene - eller vil det komme muligheter i NVA for å fortsatt kunne registrere publikasjoner uten valg av lisenser? 

Alle som mangler lisens, blir markert med lisensen «utgivers betingelser» som er en generell markering og som betyr at betingelsene må undersøkes.  CC-lisenser blir migrert. 

Spm. ang. invalide DOI: Tas det bare hensyn til for eksempel skrivefeil (som vist i presentasjonen) eller sjekkes det om doi-en faktisk funker? Vi har i det siste arkiverte flere publikasjoner hvor doi-en ikke funker (men det er den doi-en som er oppgitt på dokumentet). 

Systemet har to sjekker av DOI. Den ene går på om DOI er satt opp riktig. Den andre sjekker om DOIen faktisk fungerer. Det blir gjort DOI-sjekk i forbindelse med migrering. 

Cris/NVA henter filer fra det arkivet som har lastet opp filen først - det vil si at navnene på f. eks. PDF'ene våre (som vi har korrigert i årevis) vil bli nullstilt? 

Ja, i utgangspunktet vil dette forsvinne. 

Ref at dere vil bruke metadata fra Cristin: Sammendrag mangler ofte i metadata i Cristin, så disse har vi lagt til manuelt i Brage. Vil da ikke sammendraget vi har lagt til i Brage bli med over til NVA? 

Vi må undersøke hvordan vi kan bevare sammendrag eller andre metadata som bare finnes i vitenarkiv. Dette kommer vi tilbake til om vi kan få til. 

Cristin-poster med filer i flere arkiv: Hva hvis det først ble lastet opp feil fil (for eksempel publisert istedenfor akseptert versjon)? Betyr det at feil fil overføres eller er det den filen som til slutt ble arkivert i gjeldende arkiv? Det er rettet opp mange feil i Cristin i Munin: Manglede DOI, forfatter, feil tittel, sammendrag, publiseringsdato m.m. Håper disse kan bli bevart i NVA. 

Den siste filen som ble arkivert, er den som blir tatt med videre. På generelt grunnlag kan vi si at det blir vanskelig å maskinelt og bestemme om en dato er bedre enn den andre. Generelt vil det som ligger i Cristin av metadata bli tatt med videre. 

Vil tidlig migrering skje etter forespørsel fra institusjonene? Eller velger Sikt aktuelle arkiv? 

De som ønsker tidlig migrering, kan ta kontakt med oss. 

I tillegg til å legge til metadata og å endre filnavn lager vi en omslagsside for akseptert manuskript (grønn OA). Når alltid første fil overføres - er alt dette arbeidet bortkastet (blir ikke overført)? 

Dette må vi undersøke videre. 

Mht. punktet om forfatterprofil og manglende personregister: Vårt Brage-arkiv inneholder masteroppgaver som overføres direkte fra Inspera, som vi ikke kan redigere. Der oppføres ofte veileder med feilstavet navn eller samme person oppføres noen ganger med og noen ganger uten mellomnavn. Fører dette til problemer? 

Dette må vi undersøke videre. 

Kan du si noe om Helseforetakene og eventuell migrering av vitenarkiv. Blir det gjort noe felles for dem, eller skal vi migreres som de andre institusjonene? 

Migrering på lik linje med andre institusjoner. 

Dersom en DOI ikke funker - hva er konsekvensen for NVA? Skal vi da slette doi-en (selv om det er den doi-en som er oppgitt på publikasjonen) eller skal den bli stående? 

Vi importerer DOI. Dere vil få en oversikt over hvilke DOIer som ikke fungerer. 

Alle supplementer vi har lagt til manuelt i Brage blir heller ikke med over? Igjen - det er et par år med arbeid som forsvinner her. 

Ta kontakt dersom det er mye arbeid som dere ser at mulig ikke blir med. Vi må sammen finne ut av hvordan vi kan bevare dette. 

Vil det blir mulig registrere gamle publikasjoner i ny Cris/NVA? 

Ja. 

Vi har tidligere meldt inn at supplement- og errata-filer i Brage bør tas med i migreringen. Jeg finner ikke noe info om at det på NVA-sidene, og lurer på om disse filene blir tatt med? 

Ja, disse blir tatt med. Kategorien eksisterer i NVA. 

Dere sa at handle-lenke skal tildeles til alle resultater - gjelder dette altså alle registreringer i Cris/NVA, også dem uten fulltekst?  

Ja, alle resultater vil få en handle. Alle handler blir migrert fra Brage slik at de peker mot Cris/NVA (og ikke Brage) 

Blir Cristin postnumre videreført, i handle-lenker kanskje? 

Ja, vi viser fram CristinID i Cris/NVA. Fram mot hovedlansering blir CristinID en lenke til Cristin-posten slik at det skal være enkelt å gå mellom Cristin og Cris/NVA for å sjekke postene mot hverandre. Etter lansering og at Cristin er slått av, vil postnummer vises fram i Cris/NVA (men ikke være en lenke lenger). 

Opplæring 

Har dere en plan for opplæringsmateriale til institusjonene, hva skal dere lage og når kommer dette? 

Vi er i gang med å lage veiledninger som skal tilbys gjennom tjenesten. Etter hvert skal vi også produsere videoer. I tillegg kommer webinarene, og vi ser på mulighet for å tilby fysiske samlinger i løpet av høsten 2023. Det er et mål at institusjonene skal behøve å lage minst mulig av dette selv.    

ORCID 

På et møte om NVA ble det sterkt oppfordret til at forfattere skaffer seg ORCID-nr. I forbindelse med en annen sak, har jeg fått tilbakemelding fra Sikt om at en av NVA-funksjonalitetene gir samme resultat som ORCID, slik at forfatterne ikke trenger ORCID. Kan du si noe om det? 

Vi ønsker at alle forskere skaffer seg Orcid. Dette gjør det lettere for oss å slå opp i Cris/NVA id på personen og hvor vedkommende jobber. Det samme gjelder i sentralimport. På sikt ønsker vi å skrive tilbake til Orcid de publikasjonene en forfatter har i Cris/NVA. 

Vil det være mulig, evt frem i tid, at forskere kan importere publikasjoner fra sin orcid til NVA? Da vil det å få seg en Orcid også gi en stor gevinst for forskerne. 

Ja, det ønsker vi å tilby. Både til og fra Orcid. 

Roller 

Hva betyr det å være bidragsyter på importposter? 

Dette er en samlebetegnelse for en rolle en person (gjenkjent som person) har i en importpost, f.eks. forfatter eller redaktør, men også andre roller. 

Teste 

Vi vil gjerne teste, hvordan kan vi ta kontakt med dere ang. dette? 

Ta kontakt med oss på kontakt@sikt.no, be om tilgang til testmiljø på NVA, så vil vi ordne dette. 

Blir data vi registerer i TEST-miljøet med over til produksjon? 

Nei, data i testmiljøet blir ikke overført til produksjonsmiljøet på noe tidspunkt. 

Blir det flere testrunder? 

Ja, det er mulig den testrunden vi nylig har vært gjennom blir kjørt på nytt. Det blir også flere runder etterhvert som ny funksjonalitet kommer på plass. 

Utgivere 

Skal informasjon om utgiver hentes fra Kanalregister, eller kommer den sammen med metadataene via doi/sentralimport? Informasjon om utgiver for tidsskrift er ganske dårlig i Kanalregisteret; enten informasjonen mangler helt, eller den er utdatert. Hvordan er dette tenkt å håndtere? 

Den nye tjenesten bruker Kanalregisteret for oppslag på kanaler, og kanaler som mangler, eller kanaler som har feil, må meldes inn til Kanalregisteret. 

De aller fleste utgivere har RIS eksport som inneholder gode metadata i fleste tilfeller. Blir det mulig å bruke RIS-import i løsningen? 

Godt forslag, vi tar med dette videre.