Servicenivå 1B

Åpningstider:

  • Virkedager kl 0800-1530

Kontaktinformasjon for å melde inn support og ikke-kritiske feil 24/7

Vaktperiode for å melde inn kritiske feil etter åpningstid

  • Gjelder kun virkedager 1530-2100 og lørdager 0800-1500. Stengt alle helligdager.
  • Telefon 73984040, velg «bibsys»

I åpningstid

  • support på tjenesten
  • feilsøk og feilretting ved kunderapporterte feil på tjenesten
  • For responstider, svartider og løsningstid, se tabell for servicenivå 1B

Vakt-periode etter åpningstid

Feilsøk og feilretting ved kunderapportert feilmelding og alarmer

 

 Utenfor åpningstid

Ingen support / feilsøk og feilretting ved feilmelding

Servicenivå 1B

  Type henvendelse  Første respons i åpningstiden*   VaktperiodeSvartid utenfor åpningstid og vaktperiode  Løsning/leveringstid
  Henvendelser, support    Best effort     Neste virkedag   Neste virkedag   Best effort 
Henvendelser: kunderapportert alvorlige feil eller mindre alvorlig feil på telefon eller e-post   Best effort     Neste virkedag   Neste virkedagBest effort   Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Henvendelser: kunderapportert kritiske* hendelser via telefon     1 time  1 time  Neste virkedagBest effort  Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Feil, rapportert av overvåkingssystem  1 time  1 time  Neste arbeidsdagBest effort  Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
  • Med «Første respons i åpningstid» menes at saken er registrert, tildelt saksnummer og tilordnet ansvarlig team i Sikt.
  • *Antall timer regnes av timer innenfor arbeidstiden
  • Med «Svartid utenfor arbeidstid» menes den tid det tar fra henvendelse er mottatt til kunden blir kontaktet av beredskapsvakt.

Definisjon av alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad ved feilBeskrivelse
*KritiskHele eller vesentlige deler av Tjenesten er utilgjengelig.Feil som medfører at Tjenesten stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som etter en objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikke virker som avtalt. Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden etter en objektiv vurdering ikke kan bruke Tjenesten eller vesentlige deler av det.
AlvorligEnkelte kritiske deler av Tjenesten fungerer ikke. Feil som medfører at funksjoner, som etter en objektiv vurdering, er viktige for Kunden, ikke virker som beskrevet i avtalen, og som det er tid- og ressurskrevende å omgå. Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan benytte funksjoner som etter en objektiv vurdering er viktige for Kunden.
Mindre alvorligFeil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå. Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.