Gå til hovedinnhold

Satsinger og prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter og satsinger for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør for 2022. Informasjon og omtale av prosjektene ligger på de gamle sidene til nsd.no, unit.no og uninett.no.

 

 

Neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning. Sikt har tatt initiativ til et innsiktsprosjekt for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag for videre prosess. 

Neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering | Sikt

Datadeling i høyere utdanning og forskning

Prosjektet datadeling i høyere utdanning og forskning skal etablere og operasjonalisere et felles rammeverk for datadeling i sektoren.

Les mer om datadeling

Microde Dependability

The goal of the project is to document and improve the quality of the global Internet to benefit our users. We are using novel data analysis methods in detecting and helping Network Operation Centers(NOCs) to correct faults in inter domain routing operations.

Read more about Microde Dependability

Sikkerhetssatsingen i utdanning og forskning

Sikt har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en målrettet styrking av informasjonssikkerheten i UH-sektoren.

Les mer om sikkerhetssatsingen

Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

Det skal etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i høyere utdanning og forskning

Les mer om IAM

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv (NVA/CRIS) skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Les mer om Nasjonalt vitenarkiv 

Nye tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

Store deler av universitets- og høgskolesektoren (UH) har gått sammen om å kjøpe felles systemer og tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Les mer om nye tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

TILDE

Prosjektet Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) skal gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for forskere og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning.

Les mer om TILDE

Modernisering av Felles studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS) feiret 25 år høsten 2021 og har gjennom hele sin levetid levert verdi til UH-sektoren. Med et samfunn i stadig endring, trenger utdanningsinstitusjonene tilpasningsdyktige, gode og brukervennlige tjenester basert på felles infrastruktur og standarder. For å møte dette behovet må FS moderniseres.

Les mer om moderniseringen av FS.

Arbeidslivsportalen fase 2

Fase 2 planlegger for at Arbeidslivsportalen skal få funksjonalitet som gjør den mer anvendelig for flere utdanningstyper, og at den skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, praksisveileder og faglærer.

Les mer om Arbeidslivsportalen fase 2

Nasjonalt masteropptak

Nasjonalt masteropptak er etablert som fellesprosjekt for å utvikle og legge til rette for innføring av en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.

Les mer om nasjonalt masteropptak

Produksjon og deling av digitale læringsressurser

Prosjektet «Produksjon og deling av digitale læringsressurser» gjennomføres av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet er at det skal bli lettere å gjøre videoopptak og dele læringsressurser i UH-sektoren.

Les mer om produksjon og deling av digitale læringsressurser

Datadeling i høyere utdanning og forskning

Prosjektet Datadeling i høyere utdanning og forskning skal etablere og operasjonalisere et felles rammeverk for datadeling i universitets- og høgskolesektoren.

Les mer om datadeling i høyere utdanning og forskning

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud)

EU-prosjekt hvor ny og eksisterende infrastruktur for de samfunnsfaglige og humanistiske fagene skal kobles sammen og bygges inn i en åpen europeisk forskningssky. Sikt bidrar hovedsakelig med utvikling av en felles standard for praktisering av personlovverket, og deltar i en pilot for å vise hvordan data og metadata fra bla. ESS (European Social Surey) kan bli tilrettelagt for den åpne skytjenesten og oppfylle FAIR-målene.

Les mer om SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud

Microdata 2.0

Tjenesten driftes og videreutvikles i samarbeid mellom Sikt og SSB, og gir forskere og studenter ved godkjente forskningsinstitusjoner tilgang til å bruke registerdata fra SSB. Prosjektet skal videreutvikle microdata.no, og fram mot 2024 vil oppdateringer i form av ny funksjonalitet og nye data bli løpende lansert.

Les mer om microdata.no

SurveyBanken

Sikt (tidligere NSD) har bygget opp en infrastruktur for arkivering, kuratering og formidling av surveydata med flere tusen spørreundersøkelser, og over 750 000 spørsmål/variabler. Gjennom prosjektet SurveyBanken utvikler vi i samarbeid med OsloMet ny funksjonalitet som skal gjøre data lettere tilgjengelig, og enklere å dele. 

Les mer om SurveyBanken

Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte

En sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter lokale løsninger, samt tilbyr fellestjeneste for rapportering og visualisering.

Les mer om Analyseplattform