Gå til hovedinnhold

Satsinger og prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter og satsinger for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør for 2022. Informasjon og omtale av prosjektene ligger på de gamle sidene til nsd.no, unit.no og uninett.no.

 

 

Datadeling

Å skape en helhetlig løsning for deling av data krever at teknologi, kompetanse, kultur og insentiver ses i sammenheng. Datadeling er en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi. 

Les mer om datadeling

Sikkerhetssatsingen i utdanning og forskning

Utdanning og forskning digitaliseres og digitale verktøy blir en stadig mer integrert del av hverdagen. Den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren må forbedres i takt med utviklingen. 

Les mer om sikkerhetssatsingen 

Felles IAM: Rett tilgang til rett tid

Det skal etableres en fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i Kunnskaps-Norge, i nært samarbeid med sektoren.

Les mer om IAM

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv (NVA/CRIS) skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Les mer om Nasjonalt vitenarkiv 

Nye tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

Store deler av universitets- og høgskolesektoren (UH) har gått sammen om å kjøpe felles systemer og tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Les mer om nye tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

TILDE

Prosjektet Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) skal gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for forskere og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning.

Les mer om TILDE

Først

Først er et forprosjekt for modernisering av dagens studieadministrative fellestjenester, og skal finne ut av hvordan moderniseringen av dagens FS-økosystem skal gjennomføres.

Les mer om Først

Arbeidslivsportalen fase 2

Fase 2 planlegger for at Arbeidslivsportalen skal få funksjonalitet som gjør den mer anvendelig for flere utdanningstyper, og at den skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, praksisveileder og faglærer.

Les mer om Arbeidslivsportalen fase 2

Nasjonalt masteropptak

Nasjonalt masteropptak er etablert som fellesprosjekt for å utvikle og legge til rette for innføring av en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.

Les mer om nasjonalt masteropptak

Produksjon og deling av digitale læringsressurser

Prosjektet «Produksjon og deling av digitale læringsressurser» gjennomføres av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet er at det skal bli lettere å gjøre videoopptak og dele læringsressurser i UH-sektoren.

Les mer om produksjon og deling av digitale læringsressurser

Datadeling i høyere utdanning og forskning

Prosjektet Datadeling i høyere utdanning og forskning skal etablere og operasjonalisere et felles rammeverk for datadeling i universitets- og høgskolesektoren.

Les mer om datadeling i høyere utdanning og forskning

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud)

EU-prosjekt hvor ny og eksisterende infrastruktur for de samfunnsfaglige og humanistiske fagene skal kobles sammen og bygges inn i en åpen europeisk forskningssky. Sikt bidrar hovedsakelig med utvikling av en felles standard for praktisering av personlovverket, og deltar i en pilot for å vise hvordan data og metadata fra bla. ESS (European Social Surey) kan bli tilrettelagt for den åpne skytjenesten og oppfylle FAIR-målene.

Les mer om SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud

Microdata 2.0

Tjenesten driftes og videreutvikles i samarbeid mellom Sikt og SSB, og gir forskere og studenter ved godkjente forskningsinstitusjoner tilgang til å bruke registerdata fra SSB. Prosjektet skal videreutvikle microdata.no, og fram mot 2024 vil oppdateringer i form av ny funksjonalitet og nye data bli løpende lansert.

Les mer om microdata.no

eVIR (eInfrastructure for Video Research)

Sikt er partner i eVIR-prosjektet, som er ledet av Universitetet i Oslo og finansiert av Forskningsrådet. Gjennom prosjektet skal en nasjonal database for arkivering av videodata etableres, som legger til rette for deling av dataene samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Les mer om eVIR på prosjektsiden