Nasjonalt utdanningsregister

Nasjonalt utdanningsregister skal gi en samlet oversikt over både aktive og historiske utdanningstilbud som tilbys av ulike institusjoner, og den formelle statusen for utdanningstilbudene i form av akkreditering.

Utvikling av nasjonalt utdanningsregister har vært knyttet til forslaget om etablering av en nasjonal kompoetanseplattform for livslang læring. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til Sikt for oppstart av arbeidet med nasjonalt utdanningsregister i 2023.

Mangler komplett oversikt

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over det formelle utdanningstilbudet i Norge. Distribuert forvaltning av data fører til flere versjoner av samme data som resulterer i dårlig datakvalitet og ineffektive prosesser. Informasjonen er ikke standardisert og ved endringer, f.eks. endring av navn på studier og andre oppdateringer, kan det være vanskelig å følge historikken til studiet. Det en tidkrevende og i stor grad manuell øvelse å hente ut data fra de ulike utdanningstilbyderne. For søkere og studenter vil det være viktig å enkelt kunne finne ut om utdanningen de ønsker å søke til eller de allerede går på, er akkreditert. Det har betydning både for studiestøtte og utdanningens anseelse.

Effektivisering og kvalitetssikring av prosesser

For offentlige organer kan prosesser knyttet til forvaltningsoppgaver effektiviseres og kvalitetssikres gjennom raskere tilgang på nødvendige data og tilgang på nye, digitale data. Eksempler på dette er effektivisering av Lånekassens manuelle informasjonsinnhenting gjennom utdanningsregisteret, kvalitetssikring av rapporterte studieprogrammer i DBH, effektivisering av Utdanning.no sitt arbeid med å fremskaffe informasjon om utdanningstilbudene og NOKUTs arbeid med tilsyn og oppfølging av norske utdanninger.

Å ha en autoritativ kilde til alle utdanninger vil gjøre det lettere å automatisere prosesser i utdanningssystemet, f. eks. studiestøtte/lånegodkjenning fra Lånekassen, verifikasjon av resultater, studieplanarbeid, statistikk osv.

Kobling av data mellom systemer

En Unik ID per studietilbud vil gi flere koblingsmuligheter og gjøre det mulig å koble data som tilbys hos Utdanning.no med andre data, for eksempel informasjon om finansieringsmuligheter hos Lånekassen og informasjon fra NOKUT om godkjenning.

Et register over institusjoner og utdanninger vil også være en stor fordel for flere andre systemer. NVB, som skal tilby kompetanse- og vitnemålsdata fra videregående skoler, vil trenge informasjon om skolene og ulike fagtilbud. Dette vil tjenesten kunne hente direkte fra Utdanningsregisteret. Tilsvarende har Samordna opptak behov for informasjon om institusjoner og utdanningstilbud. Det foreslåtte utdanningsregisteret vil også være grunnlag for rapportering til europeiske registre som Norge har forpliktelser overfor.

Et utdanningsregister vil bidra til å forenkle arbeid med analyse og statistikk ved at alle utdanninger har en unik id. Det vil forenkle arbeid når en skal koble sammen data fra ulike kilder for å få frem ønskede kunnskapsgrunnlag. Det blir enklere å gjennomføre utdanningsanalyser med utvikling over tid.

Hva er det vi skal utvikle?

Dette blir de viktigste funksjonene i utdanningsregisteret:

  • Hovedkilde til utdanningsdata, inkludert identitet til utdanning.
  • Omfatter alle nivåer av utdanning, og tilby både sluttbruker grensesnitt og programmerbart grensesnitt for lagring og oppslag av akkrediteringsresultater. Dette må kunne gjøres både på institusjonsnivå, program-/utdanningsnivå og emne-/kurs-nivå.
  • Et intuitivt brukergrensesnitt for oppslag og forvaltning av utdanningsdata og deres akkrediteringsstatus.
  • Et programmerbart grensesnitt for alle dataene slik at virksomheter og andre fagsystemer kan automatisere oppslag, henting og oppdatering av data.
  • Lagring av data på en manipulasjonssikker måte og en datamodell som tåler de organisatoriske og strukturelle endringene hos utdanningstilbydere samt struktur på utdanningen.
  • Kan kobles videre opp mot å levere data til internasjonale tjenester for akkreditering, som The European Quality Assurance Register for Higher Education (Eqar)4 og Europass Digital Credential Infrastructure (EDCI)5.
  • Kan kobles videre opp mot og avlevere data til internasjonale tjenester for utdanningsoversikt, som EUs Qualifications Dataset Register (QDR)6 platform. Til QDR skal all utdanning for EQF level 3 til 8 leveres.

Det må presiseres at registeret kun vil inneholde de sentrale og grunnleggende data om utdannings- og akkrediteringsstatus som er felles for de fleste virksomheter og fagsystemer. Hvert slikt fagsystem forventes å berike dataene ytterligere basert på domenekravet.

Relaterte produkter og tjenester