Porteføljestyret for data og infrastruktur

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for data og infrastruktur håndterer tiltak og tjenester knyttet til nettverk, innlogging og datadeling, video og telefoni, samt cybersikkerhet.

Styret

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Ståle MørchAvdelingsdirektør ITNMBU
Ingrid Sissel VoldenAvdelingsdirektør ØkonomiavdelingenNTNU
Gottfried GreveViserektor for innovasjon, satsinger og klyngerUiB
Kjetil HellangØkonomi- og campusdirektørUiA
Roy DragsethSeksjonsleder digitale basistjenesterUiT Norges arktiske universitetet
Ketil Are LundIT-direktørOsloMet
Brian JørgensenFagkonsulent utdanningsetatenOslo kommune
Anne-Cecilie RiiserIT-direktørMeteorologisk institutt
Elin BorrebækDigital direktørBI
Kristian BergemAvdelingsdirektør digitale fellesløsningerUtdanningsdirektoratet
UiO
FFA
Varamedlemmer Stilling Institusjon
Idar Magne FlemmenNestleiar organisasjonsutvikling og digitaliseringHVL
Brigt BirkelandIT-direktørHINN
Faste observatører Stilling Institusjon
Tor HolmenFagdirektørHK-dir
Solveig FlockAvdelingsdirektør, forskningsinfrastrukturNFR

Tilhørende produkter og tjenester

Porteføljestyret for data og infrastruktur håndterer tjenester knyttet til nettverk, innlogging og datadeling, video og telefoni, samt cybersikkerhet. Se oversikt over produkter og tjenester.

Tilhørende tiltak

Felles IAM – rett tilgang til rett tid

Identitets og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til systemer, tjenester og ressurser til riktig tid, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Sikt

KUDAF - Kunnskapssektorens datafelleskap

KUDAF skal sørge for tryggere, enklere og bedre deling av data.

HK-dir

Cyberforsvar for forskning og utdanning

Vi har sett gjennom de siste år at det er en stadig økende interesse for informasjonsverdier i norsk kunnskapssektor fra forskjellige trusselaktører. Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning etablert i 2021 er et utgangspunkt for videre arbeid med å styrke informasjonssikkerheten og personvernet i sektoren. For at Cybersikkerhetssenteret skal klare å følge med i den rivende utviklingen innenfor cyberforsvar kreves ytterligere innsats.

Sikt

Neste generasjon forskningsnett

Forskningsnettet er grunnleggende for muliggjørende og trygg digitalisering i sektoren og har en viktig oppgave i å knytte institusjoner og forskningsinstrumentering sammen og tilby forskerne overføringskapasitet til en stadig større mengde forskningsdata, både nasjonalt og internasjonalt. For at vi skal kunne skalere opp kapasitet for å dekke veksten i overføringsbehov og kunne etablere nye tjenester, vil det for den neste perioden være behov for en løpende oppskalering av kapasitet i den grunnleggende optiske overføringsteknologien.

Sikt

Datadeling for innovasjon og forskning

Å sette kunnskapssektoren i bedre stand til å forvalte, dele og bruke data er avgjørende for å lykkes både i henhold til mål om styrket konkurransekraft og innnovasjonsevne og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Ved å etablere en plattform for sikker deling av data skaper vi et økosystem for deling, bruk og gjenbruk av data der kunnskapssektoren og næringslivet og offentlig sektor deltar på lik linje og der alle parter både bidrar inn og tar ut nytteverdi.

Sikt

Mandat for porteføljestyrene

Porteføljestyrene skal 

 • Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer 
 • Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data 

Oppgaver og ansvar 

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret 
 • Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følge opp status og beslutte endringer i porteføljen 
 • Beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data 
 • Anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt 
 • Legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora 

Sammensetning 

Porteføljestyrene skal ha inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. 

Porteføljestyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. 

Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved frafall. 

HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer. 

Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører.