Opplysninger om andre enn deltakerne (tredjepersoner)

En tredjepersonsopplysning er informasjon som direkte eller indirekte identifiserer andre personer enn den som deltar i forskningsprosjektet. Her kan lese mer om hva du må være oppmerksom på når du behandler slike opplysninger. 

Personidentifiserbare opplysninger om andre personer enn utvalget/respondentene selv, regnes som tredjepersonsopplysninger. Det kan være snakk om både direkte eller indirekte identifiserende opplysninger. 

Opplysninger om tredjepersoner

Tredjepersonsopplysninger kan f.eks. komme frem i intervju eller i spørreskjema (f.eks. hvis du spør om mors og fars utdannelse eller diagnoser, eller elev som skal svare på spørsmål om lærers undervisningsmetoder, eller deltakeren skal fortelle om livshendelser).

Opplysninger på gruppenivå anses ikke som opplysninger om tredjeperson (f.eks.” foreldre”, "kollegaer"). 

Merk at utvalgskriterier kan gjøre at du indirekte innhenter opplysninger om tredjeperson, for eksempel hvis utvalget ditt er barn av psykisk syk mor. 

Det går fint at det innhentes tredjepersonopplysninger, så lenge det er relevant for formålet med prosjektet ditt. 

Hva må du gjøre? 

Hvis du skal registrere opplysninger om tredjepersoner, må du krysse “Ja” for Tredjeperson i meldeskjemaet og ta stilling til følgende: 

  • Er det mulig eller hensiktsmessig å gi informasjon til tredjeperson? 
  • Er det mulig eller hensiktsmessig å innhente samtykke fra tredjeperson? 

Som hovedregel skal du også gi informasjon til tredjepersoner, men det er mulig å unnta fra dette dersom visse vilkår er oppfylt. 

Du må selv argumentere for hvorfor du eventuelt ikke skal gi informasjon eller innhente samtykke. 

Dersom det ikke er mulig å gi individuell informasjon, bør du forsøke å gjøre informasjonen offentlig tilgjengelig på en egen nettside om prosjektet eller lignende. 

Taushetsplikt 

Husk at i noen tilfeller kan opplysninger om tredjeperson være taushetsbelagte opplysninger.

For eksempel kan ikke en lærer uttale seg på en måte som identifiserer enkeltelever eller som avslører taushetsbelagt informasjon uten at taushetsplikten først oppheves. På samme måte kan ikke helsepersonell dele opplysninger som identifiserer sine pasienter. 

I slike tilfeller kan ikke tredjepersonsopplysninger deles uten samtykke fra den registrerte eller en dispensasjon fra taushetsplikten fra relevant myndighet. 

Rettigheter 

Tredjepersoner har i utgangspunktet de samme rettighetene ved behandling av personopplysninger om seg som de andre registrerte i prosjektet. Dersom du skal unnta fra noen rettigheter så er det visse vilkår som må være oppfylt. 

Relaterte sider om personvern i forskning