ÅrsmålNøkkelresultater T1Nøkkelresultater T2
Årsmål 1

Ferdigstille dokumentasjonen på studieadministrative prosesser som produktene FS, Admissio og produktgruppen Nasjonale registre skal understøtte, og hvilke data disse produktene er autoritativ kilde for.

Verdi: Dette skal vi gjøre fordi godt dokumenterte prosesser er grunnlaget for standardisering, automatisering og kommunikasjon i utviklingen av produktene, og hjelper oss å unngå redundant arbeid i Sikt og ved institusjonene.
1. Datamodellen for domene Opptak er etablert og dokumentert.

2. Alle prosesser i domene Opptak er dokumenterte.

3. Sektoren får en tilbakemelding på hvilke prosesser som kobles til de innmeldte endringsønskene og API-forespørslene de siste 2 årene.
1. En overordnet oversikt over de studieadministrative prosessene som produktet understøtter er publisert på sikt.no slik at det er lett for brukerne å finne fram, se sammenhenger og gi tilbakemeldinger.

2. Undervisnings- og eksamensprosessene er beskrevet, med spesielt fokus på hvilke systemer som skal håndtere hvilke deler av prosessen.
Årsmål 2

Utarbeide og kommunisere veikart for leveransene og hvordan vi håndterer livssyklus for eksisterende og fremtidig funksjonalitet.

Verdi: Dette gjør vi for å gi UH-sektoren forutsigbarhet om framtidige leveranser og hvordan de kan medvirke i produktutviklingen, samt livssyklushåndtering på eksisterende produkter inkl. planer for avvikling av produktkomponenter som ikke skal videreføres i de moderniserte produktene.
1. Livsyklushåndteringen er publisert for samtlige komponenter innenfor hele produktområdet.

2. En prosess for innmelding av ønsker, behov, feil som sikrer sektorinvolvering er
godkjent av produktrådet og publisert.

3. En teststrategi for leveransene i prosjektet Framtidens opptak er utarbeidet og avklart i styringsgruppen for prosjektet.
1. Veikart, årsmål og nøkkelresultater er publisert på sikt.no, på en slik måte at det er enkelt for kunder og brukere å vite hva som er under utvikling til enhver tid.

2. En beskrivelse av hvordan produktområdet jobber med brukermedvirkning er publisert på sikt.no.

3. Beskrivelse av prosessen for testing og produksjonssetting er publisert på sikt.no.

4. Behovene som FS-API'et, FS-WS-BAS og institusjonenes direkte koblinger mot FS-basen løser for kunden er kartlagt, slik at det kan utarbeides en plan for erstatning.
Årsmål 3

Legge til rette for at UH-sektoren kan teste prioriterte studieadministrative prosesser i brukerflater for student/søker/borger, administrator og utvikler.

Verdi: Dette gjør vi for å sikre involvering og forankring av arbeidet og gi UH sektoren forutsigbarhet i arbeidet med modernisering av FS og Framtidens opptak.
1. Grafen har tilgangsstyring og et avklart forhold til UH Intark.

2. Student/Søkerflate kan testes for pålogging «se mine data» gi innsyn i egne oppnådde resultater og registrere søknad.

3. Prosessen «studentutveksling» er utviklet så langt at det er mulig å teste API-er for Mobility Online.

4. Prosessen «forberede opptak» skal være implementert så langt at det er mulig å teste administrativ brukerflate for innlogging, regelverk og opptaksforvaltning.

5. Vi har en plan for innkjøp av kommunikasjonskomponent som sektoren kan ta del i.
1. Sektoren kan prøve basisversjon av opptaksprosessen i de nye brukerflatene, fra utdanningstilbudet er oppretta til en søknad er ferdigbehandla - i testmiljø kontrollert av Sikt.

2. Sektoren kan prøve basisversjon av innsyn og vedlikehold av søkere og students personopplysninger, og oppdatering og innsyn i samtykker i de nye brukerflatene - i testmiljø kontrollert av Sikt.

3. Vi har startet på konfigurering av utdanningstilbud i adminbrukerflate (utdanningsplan, emner, undervisning og vurdering) for å legge til rette for mest mulig selvbetjening og automatisering.

4. Støtte til digitale læringsmiljø i GraphQL.

5. Datamodell for fremtidens opptak er implementert.

6. Resultater fra fullført videregående opplæring er tilgjengelig i ny resultatutveksling og skal kunne testes i brukerflate.

7. Det skal være mulig å starte en prosess utenfor student/søkerflaten og avslutte den i student/søker-flaten.
Årsmål 4

Ferdigstille en første versjon av utdanningsregisteret, avklare hvilke andre nasjonale registre Sikt skal tilby og utarbeide en felles produktstrategi for denne produktgruppen.
1. Et forum/råd for involvering og samhandling med sektoren (HK-dir, Udir og Lånekassen primært) er etablert.

2. En strategi for produktgruppen Nasjonale registre er vedtatt i løpet av første halvår.
1. Produktstrategi for produktgruppen register er vedtatt i porteføljestyret.

2. Det er lagt en plan for utviklingen av utdanningsregisteret.

3. Utvikling av utdanningsregister rettet mot Lånekassens behov har startet.
Årsmål 5

Styrke kommunikasjonen med universitetene og høyskolene og andre potensielle kunder.
1. Kommunikasjons- og kanalstrategi for produktområdet lages.

2. Vi har kommunisert mål, nøkkelresultat og veikart eksternt og internt ved bruk av kanalstrategien.

3. Vi har aktivt tatt i bruk sikt.no som formidlingskanal.
Dekkes av nøkkelresultater under årsmål 1 og 2.
Årsmål 6

Solid og effektiv drift, service og beredskap.
1. Vi har stabil og sikker drift for våre produkter.

2. Vi yter god service og har god beredskap for våre produkter.
1. Vi har stabil og sikker drift for våre produkter.

2. Vi yter god service og har god beredskap for våre produkter.