Gå til hovedinnhold

Internasjonal aktivitet

Sikt er engasjert i en rekke internasjonale samarbeidsaktiviteter og prosjekter.

NORDUnet er det nordiske forskningsnettselskapet, eid av de nordiske landene. Sikt forvalter Norges kontingent på vegne av KD, og er representert i NORDUnets styre. NORDUnet utvikler, forvalter og driver forskningsnettet mellom de nordiske landene, og forbindelsene til Europa (GÉANT-nettverket), samt resten av verden. De fasiliterer samarbeid innenfor områder av felles interesse for de nordiske landene og forvalter og/eller drifter en del felles tjenester innenfor bl.a. sky og video. NORDUnet representerer Norden i GÉANTs generalforsamling, og i kontrakter med GÉANT.

GÉANT er sammenslutningen av europeiske forskningsnett. Stiftelsen er basert i Amsterdam, med datterselskaper i Amsterdam og Cambridge. GÉANT driver det europeiske forskningsnettverket, som knytter de nasjonale nettverkene sammen og har forbindelser til resten av verden. De administrerer også GÉANT-prosjektet, som er et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til EU-programmet Horizon Europe. Sikt bidrar inn i ulike deler av prosjektet, og formidler en rekke tjenester fra GÉANT som er resultat av prosjektet/samarbeidet. GÉANT fasiliterer også samarbeid innenfor ulike interesseområder der Sikt er aktivt med, blant annet innenfor informasjonssikkerhet, nettverk, identitet, skytjenester og multimedia.

EUNIS (European University Information Systems) er en samarbeidsorganisasjon som hjelper medlemmene med digital utvikling gjennom samarbeidsaktiviteter og utveksling av erfaringer. Det finnes en rekke samarbeidsforum der Sikt deltar aktivt, blant annet innenfor studentmobilitet, informasjonssikkerhet, læring og undervisning.

Emrex er et nettverk som knytter utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning i en rekke europeiske land sammen. Emrex-nettverket gir studenter mulighet til selv å hente ut sine studieresultater og dele disse med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Institusjonenes egne IT-løsninger benyttes til overføringen. Nettverket ble etablert gjennom et EU-finansiert prosjekt. Norges utveksling av resultater er basert på FS (Studentweb/Søknadsweb). Les mer på sidene til FS.

Erasmus Without Paper (EWP) er et sett med standarder og prosedyrer for å understøtte digitaliseringen av den administrative delen av studentutveksling. Standardene og prosedyrene er resultat av to europeiske prosjekter der Sikt har deltatt. De vil bli gradvis innført i all studentutveksling innenfor Erasmus+. Les mer på sidene til FS.

EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure) er en infrastruktur under utvikling. Infrastrukturen skal gjøre det mulig for europeiske høyere utdanningsinstitusjoner og tjenestetilbydere å utveksle studentdata fra Erasmus+ på en pålitelig måte, og gi sikker tilgang til digitale verktøy og tjenester for studentmobilitet. Sikt er partner i prosjektet.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Sikt er en konsortiedeltaker, og Cristin er koblet til ORCID.

OpenAIRE er et resultat av en serie europeiske prosjekter innenfor åpen forskning. Organisasjonen arbeider for åpen forskning gjennom blant annet standardisering, informasjon, ulike utviklingsprosjekter og tjenester. OpenAIRE har et nettverk av National Open Access Desks (NOADs), der Sikt er NOAD i Norge.

euroCRIS er en internasjonal organisasjon som knytter sammen eksperter innenfor forskningsinformasjon. Formålet er å fremme samarbeid og dele kunnskap, og støtte interoperabiliteten av forskningsinformasjon på tvers av landegrenser. Sikt er medlem.

DataCite er en organisasjon som tilbyr persistente identifikatorer (DOI – Digital Object Identifier) for forskningsdata og forskningsresultater. Dette gjør resultatene gjenfinnbare og metadata tilgjengelige for forskningsmiljø globalt. Sikt er medlem, og tilbyr DOIer fra DataCite som en tjeneste.

EOSC (European Open Science Cloud) er en europeisk sammenslutning som utvikler et nettverk av FAIR data og tjenester til hjelp for forskere. EOSC tilbyr sømløs tilgang til data og tjenester og etablerer standarder for utveksling og integrasjon. Sikt er medlem, og Sikts datterselskap Sigma2 bidrar også. Les mer hos Sigma2.

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) er en europeisk forskningsinfrastruktur som knytter sammen samfunnsvitenskapelige dataarkiver. Sikt er nasjonal tjenesteleverandør til CESSDA.

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) er en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) som skal gjøre digitale språkressurser tilgjengelig for forskning og undervisning, særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap. Sikt har status som et CLARIN Knowledge Centre, som innebærer at vi skal stille vår ekspertise på datahåndtering og personvern til rådighet for forskere i det europeiske nettverket.

Data Documentation Initiative (DDI) er en internasjonal standard for å beskrive metadata. Standarden brukes til å dokumentere dataene, og gjøre dem maskinlesbare og gjenbrukbare. Sikt bruker denne standarden for dokumentasjon og tilrettelegging av data fra spørre- og intervjuundersøkelser, samt andre observasjonsmetoder som er i bruk i samfunnsvitenskapen, atferdsstudier, økonomi og helsefag.

European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier. Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. ESS har status som en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC). Sikt er dataarkiv for ESS, og er gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer i Europa. Sikt er også ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, og for nettsiden til ESS.

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) er et dataarkiv og et internasjonalt konsortium bestående av mer enn 780 akademiske institusjoner og forskingsorganisasjoner. ICPSR tilbyr lederkurs og opplæring i håndtering, kuratering av data og metoder for analyse tilpasset samfunnsvitenskapelig forskning. Sikt er medlem av konsortiet.

IFDO (International Federation of Data Organisations for the Social Sciences) arbeider for å støtte og legge til rette for forskning gjennom samarbeid på tvers av land, regioner og kontinenter. Sikt er medlem av IFDO.

International Social Survey Programme (ISSP) gjennomfører undersøkelser i opptil 45 land og gir forskere mulighet til å studere Norge i eit globalt perspektiv med data tilbake til 1980-tallet og fram til i dag. Sikt ble medlem i 1989 (som NSD) og står for gjennomføring av undersøkelsene i Norge.

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud) er et EU-prosjekt som bringer sammen nye og eksisterende infrastrukturer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Målet er å integrere dem i EOSC (European Open Science Cloud). Sikt bidrar I prosjektet gjennom utvikling av en felles standard for å implementere GDPR, samt bruk av data fra ESS (European Social Survey) i et pilotprosjekt for å vise hvordan data fra en løpende undersøkelse kan tilpasses en åpen skytjeneste etter FAIR-prinsippene.

RDA (Research Data Alliance) er et åpent, internasjonalt nettverk for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. Den norske noden består av et konsortium med NTNU, UiB, UiO, UiT og Sikt/Sigma2. Nodene skal bidra til å spre kunnskap om datahåndtering og deling av data i sine respektive land.

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) fasiliterer utvikling av HPC-løsninger (High Performance Computing) innenfor områder av felles nordisk interesse. Sikts datterselskap Sigma2 er involvert i ulike prosjekter og arbeidsgruppe. Les mer hos Sigma2.

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er Tier-0 (første nivå) forskningsinfrastruktur i Europa, og tilbyr et nettverk av ressurser innenfor regnekraft og datahåndtering. Sikts datterselskap Sigma2 er medlem av PRACE. Les mer hos Sigma2.

EuroHPC er et felleseuropeisk spleiselag for å utvikle og anskaffe neste generasjons tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC). Sikts datterselskap Sigma2 er partner i EuroHPC. Les mer hos Sigma2.