Informasjon om Cris/NVA-prosjektet

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og forskningsresultater. Tjenesten gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig og tilrettelegger for gjenbruk av metadata.

Sikt (tidligere Unit) har ansvar for å utvikle og innføre den nye løsningen. På disse sidene samler vi informasjon om utrullingen av tjenesten, som etter planen skal stå klart for alle institusjoner i løpet av sommeren 2023.

Kort om prosjektet

I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).

Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet. Navnet på selve tjenesten er ikke endelig bestemt.

Status for prosjektet

 • Migrering av lokale vitenarkiv har startet, med en første vellykket overføring. Utover våren skal flere vitenarkiv fra institusjoner som ikke bruker Cristin bli migreret inn i den nye løsningen som allerede er i drift.
 • I juni planlegger vi å migrere innholdet fra Cristin, samt vitenarkivene for institusjonene som benytter Cristin.
 • Lanseringen av den nye tjenesten vil skje etter sommeren 2023, for å sikre tilstrekkelig tid til opplæring og testing av kritisk funksjonalitet.

Webinarer

Funksjoner i tjenesten

For at den nye tjenesten skal kunne erstatte både Cristin og lokale vitenarkiv, må nødvendige funksjoner i disse videreføres. Men den skal også dekke flere behov, og vil ha flere funksjoner enn Cristin og vitenarkivene gjør hver for seg.

Det er også et mål å forenkle prosessene for registrering og vedlikehold av innhold.

Se hvilken funksjonalitet som allerede er implementert.

Planlagte funksjoner

Følgende funksjoner er planlagt som en del av tjenesten, mer er fortsatt under utvikling i prosjektet:

 • Arbeidsflyt med godkjenning av nye registreringer (både metadata og filer eller kun filer).
 • Dokumentasjon av forskningsprosjekter (Cristins prosjektmodul vil bli videreført med registrering, gjenfinning og visning i Cris/NVA).
 • Tildeling av permanent lenke i form av en handle til alle resultater.
 • Avanserte søkefunksjoner.
 • Innmelding av nye publiseringskanaler i Kanalregisteret.
 • Sentral import av data fra eksterne datakilder.
 • Rapportering til Norsk vitenskapsindeks (NVI).
 • Gjenbruk av innhold via API (f.eks. i institusjonens nettsider).
 • Gjenfinning av innhold i nasjonale og internasjonale søketjenester (f.eks. Oria, Open AIRE).
 • Automatisk publisering av studentoppgaver levert i digitalt eksamenssystem.
 • Støtte for eksport av data til Tableau for å videreføre dagens funksjonalitet.
 • Funksjon for bytte av eierskap for publisert registrering.
 • Dokumentasjon og publisering av museal utstillingsproduksjon. Arbeidet gjøres i samråd med Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon.

NVI-rapportering den nye tjenesten

Prosjektet har i hovedsak valgt å videreføre dagens praksis for prosess for NVI-rapportering, etter tilbakemeldinger fra institusjonene.

Hovedregelen er at hver enkelt institusjon som har forfattere på publikasjoner som innfrir kravene, må godkjenne registreringen.

Det vil bli gjort unntak for institusjoner som ikke får økonomisk uttelling for rapportering til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Disse institusjonene velger selv om de deltar i arbeidet med aktiv godkjenning av NVI-publikasjoner

Tidslinje for Cris/NVA-prosjektet

Tidslinje for planlagt framdrift i Cris/NVA-prosjektet
Tidslinje for sentrale aktiviteter Cris/NVA-prosjektet

Sentrale dokument

Styringsdokument

Prosjektets styringsdokument beskriver en overordnet plan for gjennomføring av prosjektet, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, strategi for gjennomføring, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser.

Styringsdokumentet er et levende dokument som
vedlikeholdes av prosjektleder i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Rapport

En arbeidsgruppe bestående av representanter for UHR, FFA og Sikt har utarbeidet en justert funksjons- og leveransebeskrivelse. Denne skal inngå i prosjektets styringsdokument, som vil bli behandlet i prosjektets styringsgruppe og oppdatert på bakgrunn av rapporten.

Organisering og brukerinvolvering

Det er et sentralt mål for prosjektet å ha tett og god brukerinvolvering i utviklingen av den nye tjenesten.

Involveringen skjer både formelt: Gjennom en styringsgruppe, ulike arbeidsgrupper og en referansegruppe – og uformelt: Gjennom å invitere superbrukere og administratorer til webinarer og testing underveis i utviklingen.

Styringsgruppen

Prosjektets styringsgruppe er det formelle styringsorganet for prosjektet og må godkjenne endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets mandat.

Styringsgruppen består av representanter for eksterne interessenter (brukere og samarbeidspartnere) og interne interessenter (leverandører) Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å ivareta de forretningsmessige aspektene ved prosjektet.

Medlemmer i styringsgruppen:

 • Karin C. Rydving, Universitetet i Bergen
 • Kari-Anne Kristiansen, Norges forskningsråd
 • Herman Strøm, UHR-Forskning
 • Johannes Falk Paulsen, Universitetet i Oslo
 • Trude Eikebrokk, SINTEF
 • Katrine Weisteen-Bjerde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Frode Arntsen, Sikt (prosjekteier)
 • Terje Hellesvik, Sikt (prosjektleder)
 • Vigdis N. Kvalheim, Sikt

Arbeidsgruppe for revisjon av styringsdokument

I dialog med UHR og FFA har Sikt oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bistå med revisjoner og oppdateringer av prosjektets styringsdokument. Arbeidsgruppen utgår fra prosjektets styringsgruppe, supplert med tre medlemmer utenfor denne.

Arbeidsgruppen skal bistå i å konkretisere:

 • En detaljert funksjons- og leveranse beskrivelse for systemet som skal leveres sommeren 2023. Denne beskriver funksjonalitet og leveransetidspunkt. Beskrivelsen må kunne forstås av både brukere og ledere.
 • En prosessbeskrivelse og rollebeskrivelse i styringsdokumentet som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva. Hvem beslutter løsning, plan og budsjett og hvem gir råd.
 • Akseptansekriterier.

Disse revisjonene og oppdateringene som skal inngå i det reviderte styringsdokumentet skal deretter legges frem for styringsgruppen som formelt godkjenner styringsdokumentet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Trude Eikebrokk (FFA/SINTEF)
 • Margaret Fotland (UHR/UiO)
 • Herman Strøm (UHR/USN)
 • Grete Christina Lingjærde (UHR/UiO)
 • Pål Bakke (Helse/OUS)
 • Gunnar Sivertsen (NIFU)

Sikt leder arbeidsgruppen og deltar i arbeidet.

Referansegruppe

Prosjektet har en referansegruppe med eksterne medlemmer. Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinser som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen. Referansegruppen består av fagpersoner (brukere).

Medlemmer i referansegruppen:

 • Laila Aksetøy, SINTEF
 • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
 • Liv Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Elin Holmstrøm Frøshaug, Universitetet i Oslo
 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tanja Larssen, Universitetet i Tromsø
 • Bjørg Mikalsen, Universitetet i Oslo
 • Randi Rørlien, Universitetet i Oslo
 • Tanja Strøm, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Siri Aashaug Sæther, Norsk institutt for naturforskning
 • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI

Arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal koordinere innspill fra sektoren i arbeidet med utvikling av støtte for kunstnerisk utviklingsarbeid i Cris/NVA.

Leder av arbeidsgruppen er prosjektleder fra UHR-Kda sin side, og skal sikre god kommunikasjon mellom UHR-Kda, arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Unit. UHR-Kda sitt arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe, mens arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid er referansegruppe. Gruppen vil når nødvendig innhente kompetanse og synspunkt fra ulike kunstfaglige miljø.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Kjetil Solvik, spesialrådgiver, Norges musikkhøgskole (leder)
 • Torbjørn Lai, teamleder, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetet i Bergen
 • Lise Amy Hansen, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Kjell Magne Mælen, instituttleder, UiT-Norges arktiske universitet

For mer informasjon, kontakt arbeidsgruppens leder.

Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon

Cris/NVA skal ha støtte for å dokumentere utstillingsproduksjon. For faglige innspill er det etablert en arbeidsgruppe med utgangspunkt i det nettverket som ble opprettet da museene tok i bruk Cristin.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Heidi E. Reinholdsen, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Per Gisle Galåen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Ragnhild M. Bø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Siv Ringdal, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er koordinator for museenes bruk av Cristin.

Deltakere i nettverket er nå:

 • Anno Museum
 • Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie
 • Haugalandsmuseet
 • Jærmuseet
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem
 • MiA – Museene i Akershus
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Museum Stavanger AS
 • Museum Vest
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Narviksenteret
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nordlandsmuseet
 • Nord-Troms museum AS
 • Norsk industriarbeidermuseum
 • Norsk luftfartsmuseum
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Oslo Museum
 • Perspektivet Museum
 • Preus museum
 • Randsfjordmuseet AS
 • Romsdalsmuseet
 • Skimuseet i Holmenkollen (Skiforeningen - foreningen til ski-idrettens fremme)
 • Stiftelsen Lillehammer museum
 • Stiftelsen Museum Nord
 • Stiftelsen Nordmøre Museum
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
 • Vest-Agder-museet
 • Vestfoldmuseene IKS
 • Vest-Telemark Museum
 • Østfoldmuseene

Arbeidsgruppe for forskningsdata

Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med utvikling av støtte for forskningsdata i Cris/NVA.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Trine Furuvald, Veterinærinstituttet
 • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI
 • Sven Strøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hanne Tvete, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Marianne Rud, Veterinærinstituttet
 • Joke Verwaard, Handelshøyskolen BI

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til Cris/NVA-prosjektet?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med Cris/NVA-prosjektet