BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet består av ca. 80 norske fag- og forskningsbibliotek. I konsortiet samarbeider medlemmene om utvikling av bibliotektjenestene, som benyttes av både bibliotekets brukere og ansatte.  

Formålet med BIBSYS-konsortiet er å bidra til at bibliotektjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor, og andre relevante sektorer. Samarbeid om en felles bibliotekkatalog inngår i dette.

Sikts rolle i konsortiet

Oppgaven til Sikt er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektjenester levert gjennom tjenestene Alma, Oria og andre biblioteksrelaterte tjenester.

Tjenester Sikt leverer og utvikler, er et felleseie for de institusjonene som deltar i konsortiet. 

Ressurssider for bibliotektjenestene

Brukermedvirkning

BIBSYS-konsortiet har et konsortiestyre som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Konsortiestyret er bindeleddet mellom Sikt og konsortiets deltakere.

Medlemmene i konsortiestyret er oppnevnt for en periode på 3 år fra 1. desember 2020 frem til 31. desember 2023. Styret velger selv sin leder og Sikt er styrets sekretariat.  

Konsortiestyret

Medlemmene i konsortiestyret er oppnevnt for en periode på tre år fra 1. desember 2020 til 31. desember 2023. Styret velger selv sin leder og Sikt er styrets sekretariat.

Styrets oppgaver fremkommer av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Medlemmer:

 • Sølvi Karlsen (NTNU), leder for konsortiestyret
 • Kristian Salcedo (UiO)
 • Marianne Løkse (UiT)
 • Rune Sørsdal (UiS)
 • Johan Jørgensen (Norges musikkhøgskole)
 • Hanne Tvete (NIBIO)
 • Gro Heidi Råmunddal (Vestre Viken)
 • Hege Stensrud Høsøien (Nasjonalbiblioteket)

Hvem kan bli medlem?

Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS-konsortiet

 • Bibliotekets samling er et positivt tilskudd til fellesskapet 
 • Biblioteket er villig til å stille sine samlinger til rådighet 
 • Biblioteket har tilstrekkelig faglig kompetanse 

Forespørsler om deltakelse blir behandlet i Sikt før de blir lagt frem for styret for BIBSYS-konsortiet.

Send inn forespørsel om å bli med i BIBSYS-konsortiet

Medlemmer i konsortiet

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
 • Anno Museum 
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bergen ressurssenter
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Det Norske Nobelinstitutt
 • MF vitenskapelige høyskole
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarets forskningsinstitutt 
 • Forsvarets høgskole 
 • Handelshøgskolen BI 
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • HL-senteret 
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • OsloMet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høyskolen Diakonova
 • Høyskolen Kristiania 
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for energiteknikk
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Maihaugens bibliotek
 • Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
 • Museum Stavanger
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalmuseet
 • NIFU Biblioteket
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • NINA
 • NLA Høgskolen
 • NOFIMA A/S
 • Nord Universitet
 • NORCE
 • Norges Bank  
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Politihøgskolen
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • Riksantikvaren
 • Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
 • Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
 • SINTEF
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Statistisk sentralbyrås bibliotek
 • Statped bibliotek
 • Stortinget
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • UiO,Universitetsbiblioteket
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetsbiblioteket i Agder 
 • Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Universitetssenteret på Svalbard AS
 • Vestre Viken HF
 • VID Vitenskapelig høgskole

E-postlister

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet benytter seg av en rekke e-postlister for å dele informasjon.

Se oversikt over e-postlistene her

Mer om BIBSYS-konsortiet

Internasjonalt samarbeid

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet