Nasjonalt vitenarkiv (NVA)

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) samler publikasjoner og andre forskningsresultater og gjør dem åpent tilgjengelig i en felles nasjonal løsning. Dette gjør norske forskningsresultater tilgjengelig i én tjeneste.  

NVA vil bli utviklet med Cris-funksjonalitet fra dagens Cristin. Denne tjenesten utvikles i prosjektet Cris/NVA.

NVA er en nasjonal fellestjeneste for forskningsinformasjon og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater.

Innføringen av Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.  

Ved å ha en felles nasjonal tjeneste, sparer vi institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering. Forskningsresultatene blir lettere tilgjengelig i et søk som går på tvers av det som i dag er flere lokale vitenarkiver.  

Videreutvikling av NVA til Cris/NVA 

NVA er i dagens versjon et godt fungerende vitenarkiv som er under utvikling til å bli et felles system for Cris-funksjonalitet (Current Research Information System) som i dag ligger i Cristin og lokale vitenarkiv.

Funksjonalitet for forskningsinformasjon vil lanseres gradvis, men systemet vil først fungere fullt ut som et forskningsinformasjonssystem når den nye Cris/NVA-tjenesten er klar, etter planen sommeren 2023.

Den nye tjenesten samordner funksjonalitet og innhold fra dagens Cristin med tilsvarende forskningsresultater fra de lokale vitenarkivene. Dette sparer institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering.

Samordningen vil også gjøre selve forskningen lettere tilgjengelig, ved at man blant annet kan søke på tvers av det som i dag er separate lokale vitenarkiv.

Gradvis innføring av flere institusjoner til NVA 

Sikt har invitert i overkant av 20 mindre institusjoner til å ta den nye tjenesten i bruk fra våren/sommeren 2022. De vil da benytte tjenesten som et vitenarkiv frem til den settes i full produksjon.

Dette er institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv i dag, og som enten ikke benytter Cristin, eventuelt har et lite antall registreringer i Cristin, eller ikke er en del av NVI-rapporteringen. 

Når Cris/NVA er klart sommeren 2023, vil vi flytte alle institusjoner som i dag er brukerinstitusjoner i Cristin og Brage sammen med registrerte data over til Cris/NVA, og Cristin og Brage blir skrudd av.  

Overføring til NVA - Norsk vitenarkiv

Med innføringen av Cris/NVA går Norge over fra dagens løsning hvor mange institusjoner har lokale vitenarkiv og over til en felles nasjonal løsning som gjør norske forskningsresultater tilgjengelig i en tjeneste.

Tjenesten skal også kombinere Cris-funksjonalitet (Current Research Information System), med informasjon fra vitenarkivet. Cristin inneholder informasjon (metadata) om forskning og forskningsprosjekter.

Hensikten er å spare institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering, og å gjøre forskningen lettere tilgjengelig ved at man blant annet kan søke på tvers av det som i dag er separate lokale vitenarkiv.

Les mer om Cris/NVA-prosjektet

Cris/NVA (nva.sikt.no) er en nasjonal fellestjeneste for forskningsinformasjon og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. Tjenesten gir ansatte og gjesteforskere ved universitet- og høyskoler, forskningsinstitutter og spesialisthelsetjenesten mulighet for å registrere relevante forskningsaktiviteter og -resultater i form av metadata med tilhørende lenker og innholdsfiler relatert til deres forskning.

Tjenesten tilgjengeliggjør denne informasjonen for relevante brukere gjennom webgrensesnitt og API. Tjenesten vil legge til rette for relevante rapporteringer som for eksempel Norsk vitenskapsindeks (NVI). Tilgang til tjenesten baseres på tjenstlige behov.

Forutsetninger

Tjenesten benytter Feide eller ID-porten som autentiseringsløsning. Gjesteforskere uten fødselsnummer/D-nummer skal identifiseres og autentiseres ved bruk av internasjonalt anerkjent ID for forskere. Alle forskere bør etablere sin internasjonale forskerID i form av ORCID og registrere denne i Cris/NVA. Tilsvarende bør alle virksomheter registrere seg for en persistent ID for forskningsorganisasjoner (ROR) og registrere denne i Cris/NVA.

Det kreves at virksomheten etablerer et mottaksprosjekt som sikrer at relevante brukere (ansatte og gjesteforskere) registreres i Cris/NVA med tilhørende organisasjonstilknytning og gis nødvendig opplæring for bruk av tjenesten.

Sikt vil i tiden før innføringsperiode ta kontakt med virksomheten for koordinering og en avsjekk rundt de respektive forutsetningene.

Samtlige virksomheter forplikter seg til å bidra til at tjenestens innhold har høy kvalitet i form av korrekte og utfyllende metadata og tilhørende innholdsfiler med korrekt lisens og DOI (Digital Object Identifier) der dette er relevant.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Sikt leverer Cris/NVA som en tjeneste til Virksomheten (SaaS). Løsningen er utviklet- og driftes på Amazon WebServices (AWS) samt allerede eksisterende Cristin-registre for entitetene organisasjon, person- og prosjekt.  Løsningen leveres som en skytjeneste fra AWS i Irland, mens Cristin-registrene driftes av IT-avdelingen ved UiO (USIT).

Cris/NVA benytter persistente identifikatorer knyttet til identifisering av personer (ORCID), organisasjoner (ROR) og innhold (DOI fra hhv CrossRef og Datacite). I tillegg hentes informasjon om tidsskrifter og relevante publiseringskanaler fra Kanalregisteret som leveres av HK-Dir. Metadata for vitenskapelige publikasjoner importeres fra Scopus.

Videreutvikling av Cris/NVA vil skje som en kombinasjon av produktevolusjon ifbm. at Sikt innrullerer nye Virksomheter på løsningen, prioriterte råd og ønsker fra Arbeidsgruppen Cris/NVA og evt. spesielle ønsker som Virksomhetene tar initiativ til.

Humio benyttes som aggregator av loggfiler og bistår med å monitorere feilsituasjoner. Virksomheten vil få tilgang til alle logger samlet fra Virksomheten gjennom Humio-verktøyet. Det vil ikke under denne avtalen være anledning til å benytte Humio til andre formål enn å overvåke logger knyttet til Cris/NVA.

Med integrasjoner mot Virksomhetens kilde- og målsystemer sikrer man oppdatert informasjon og økt sikkerhet der det er lagt til rette for slike integrasjoner.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se løsningsbeskrivelse og supplerende dokumentasjon på: https://docs.sikt.no/docs/cris_nva (Adressen vil foreligge innen mars 2023).

Kundens forpliktelser

Kunden forplikter seg i den forberedende fasen av innføring av Cris/NVA til å delta med ressurser for å sikre dokumenteringsarbeid som bidrar til at innføring kan gjennomføres i henhold til tid og øvrig plan. Nærmere detaljer om dette gjennomgås i samarbeid med Virksomheten og Sikt.
Virksomheten forplikter seg til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende kontaktpunkt hos Sikt for support og til å være påmeldt meldingskanaler for viktige driftsmeldinger.
Virksomheten er selv forpliktet til å ivareta rutiner for passord og administrativ adgang som hindrer uønsket adgang til tjenesten og lagrede data i tjenesten.
Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata og data om egen organisasjon oppdaterte og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene må inkludere fjerning av brukere som virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for.

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 2. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Databehandling, personvern, sikkerhet

Personvernerklæring for Cris/NVA finnes her. For nærmere beskrivelse av eksterne leverandører, se lenker i avsnittet om Teknisk beskrivelse/Spesifikasjon ovenfor.
Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.
Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.
Sikt vil gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger med deltakelse fra sektoren og det er gjennomført vurdering av personvernkonsekvenser.

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten finansieres gjennom en kombinasjon av bevilgning over statsbudsjettet og en årlig tjenesteavgift. Kundene vil også faktureres for en etableringskostnad. Prisen beregnes ut fra antall FOU-årsverk ved Virksomheten I tillegg til en fastkostnad pr år. Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.
Det må påregnes ekstra kostnader for integrasjoner mot kildesystem og målsystem som ikke inngår i omfang.
Sikt kan tilby rådgivningstimer i innføringsfasen. Dette vil eventuelt spesifiseres i eget avtalev

Organisering, styring

Sikt eier og forvalter tjenesten, samt prosjektløpet for innføring som utføres i samspill med organisasjonen. En arbeidsgruppe for Forskningsinformasjon underlagt Porteføljestyret for forskning skal sikre at tjenesten er etter behov fra kundenes ønsker. Gruppen har jevnlige møter, samt et område for digital samhandling hvor Cris/NVA-prosesser og tekniske behov drøftes på vegne av kunnskapssektoren.

Varighet, oppsigelse

De generelle tjeneste- og leveransebetingelser er gjeldende for tjenesten. Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle tjenestebetingelsene.