Om UH Sak

I praksis betyr prosjektet at universiteter og høgskoler som er underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) kommer til å benytte denne nye løsningen for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning. Høgskoler som ikke er direkte underlagt KD, og andre virksomheter med tilknytning til UH-sektoren, har mulighet til å ta i bruk løsningen gjennom en opsjon. Opsjonen gir en rett, men ingen plikt.

Hva skal prosjektet levere

UH Sak skal etablere og rulle ut en felles saksbehandlingsplattform, Noark 5-arkivkjerne, konfigurerte prosesser og integrasjoner. Det vil også bli etablert drift og forvaltning av de løsningene som er anskaffet, i tillegg til et strategisk partnerskap med leverandør.

UH Sak er delt inn i følgende delprosjekter

Standardisert fellestjeneste (SF)

Delprosjektet skal sikre at løsningen leveres i henhold til behovene og kravene i kontrakten. Bistår leverandøren med funksjonelt design og nødvendige faglige avklaringer. 

Integrasjonsplattform, arkitektur og sikkerhet (IPAS)

Delprosjektet skal ivareta de tekniske leveransene, arkitekturen og sikkerhet, samt levere en standardisertintegrasjon med løsningen.

Innføring og kommunikasjon (IK)

Delprosjektet koordinerer de lokale innføringsprosjektene og bidrar i kommunikasjonen mellom hovedprosjektet og de lokale innføringsprosjektene. Skal legge til rette for kompetansedeling mellom innføringsprosjektene.

Forvaltning, drift og videreutvikling (FDVU)

Delprosjektet forbereder strukturer for felles forvaltning av prosesser og videreutvikling av tjenesten. Sørger for å etablere strategisk partnerskap med leverandør. Det vil være fem avtaler, én for hver av avtalepartene NTNU, UiB, UiO, UiT og Sikt.

Sikt innføring

Ansvarlig for utrulling, koordinering og oppfølging av løsningen/tjenesten til virksomheter som er tilknyttet Sikt og som i dag er brukere av Public 360.

NTNU Sak (pilot)

Dette delprosjektet er pilot og gjennomfører akseptansetesten.

Løsningen leveres av Sopra Steria og består av saksbehandlingsplattform fra ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster.