Revidert rettleier for personvern og informasjonssikkerheit

I samarbeid med Direktoratet for e-helse har Sikt gjort ei revidering av Normens rettleier for personvern og informasjonssikkerheit i forskings- og kvalitetsprosjekt.

19. juni 2023

Norma er ei bransjenorm for informasjonssikkerheit og personvern. Den blir utarbeidd og forvalta i samarbeid mellom verksemder i helsesektoren.

Rettleiaren vender seg hovudsakleg til prosjektleiarar og forskarstøtte i helsesektoren, og gir ei praktisk omsetjing av regelverket for forskings- og kvalitetsprosjekt.

Prosjektleiarar i forsking utanfor helsesektoren, og dessutan prosjektmedarbeidarar, forskarstøtte, personvernombod og leiarar ved institusjonar som skal i gang med slike prosjekt, vil kunne ha nytte av rettleiaren.

Forenkling av rettleiaren basert på stega i prosjektplanlegginga

Eit viktig mål med revisjonen var å gjere den meir brukarvennleg for prosjektleiarar. Rettleiaren tar utgangspunkt i spørsmålet: “Eg skal starte eit prosjekt, kva må eg gjere for å vareta personvern og informasjonssikkerheit?”.

– Sikt blei invitert inn i arbeidet, ettersom vi har lang erfaring med bruken av regelverket i praksis, og med behova til forskinga spesielt, fortel Marianne Høgetveit Myhren, produktområdeleiar for personverntenester i Sikt.

Rettleiaren dekkjer alle vanlege typar av forskings- og kvalitetsprosjekt, og tar for seg kva for løyve du treng, og kva reglar du må følgje.

Målet er at rettleiaren skal vere ei støtte for alle med ei rolle i prosjekt innan forsking og kvalitetssikring, uansett kva ressursar organisasjonen din har til å rettleie deg i regelverket.

- Inga Brautaset, seniorrådgivar i Sikt og medlem i arbeidsgruppen for den nye rettleiaren

Den nye rettleiaren har også fått eit flytskjema med steg-for-steg-rettleiing, og innhaldet har blitt omstrukturert, slik at den følgjer same logikk som skjemaet.

Innhenta innspel frå fleire aktørar

– Rettleiaren skal fungere som ei støtte for alle med rolle i prosjekt innan forsking og kvalitetssikring, uansett kva ressursar organisasjonen din har til å rettleie deg i regelverket, seier Inga Brautaset, seniorrådgivar i Sikt og medlem i arbeidsgruppa for den nye rettleiaren.

I arbeidet med flytskjemaet som rettleiaren byggjer på, er det samla inn verdifulle innspel frå ei samansett gruppe med kompetanse om helse- og omsorgssektoren.

Samarbeidet er verdifullt og lærerikt, og for forskingsmiljøa er det også ein fordel at vi samkøyrer rådgivinga vår om personvern og informasjonssikkerheit.

- Marianne Høgetveit Myhren, produktområdeleiar for personverntenester i Sikt

Det er også innhenta innspel frå Datatilsynet, Helsedirektoratet, Helsedataservice, Statens legemiddelverk, REK/NEM og SKDE – Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister. Alle innspela er brukte i revisjonen av rettleiaren.

Målet med dette har vore å sikre at rettleiaren gir relevante og rette råd, i lys av regelverket.

Fordel med samkøyring

Samarbeidet om revidering av rettleiaren byrja hausten 2022. I første omgang vart eit flytskjema med tilhøyrande steg-for-steg-rettleiing publisert.

Flytskjemaet beskriv prosessen med å planleggje, gjennomføre og avslutte eit prosjekt. Det fungerer som ei leserettleiing til Normens rettleier for forskings- og kvalitetsprosjekt.

No er også sjølve rettleiaren revidert, i tråd med strukturen i flytskjemaet. Den 15. juni vart det ferdige produktet presentert på eit digitalt tretimars kurs i samarbeid mellom Normen og Sikt.

– Normen og Sikt er begge store rettleiingsaktørar på forskingsområdet. Samarbeidet er verdifullt og lærerikt, og for forskingsmiljøa er det også ein fordel at vi samkøyrer rådgivinga vår om personvern og informasjonssikkerheit, seier Marianne Høgetveit Myhren.

Aktuelt fra Sikt