Nye data fra flere land i European Social Survey (ESS)

European Social Survey (ESS) har nå publisert data fra ytterligere 15 land som deltok i tiende runde (2020–22) av den europeiske spørreundersøkelsen. Oppdaterte data om verdier og holdninger hos innbyggere i europeiske land er dermed klare til analyse og sammenligning.

13. desember 2022

Det er nå publisert data fra til sammen 25 land i runde 10. ESS – European Social Survey er en stor europeisk intervjuundersøkelsene, som blir gjennomført annethvert år.

Totalt har 40 land deltatt i datainnsamlingen siden oppstarten i 2002. Undersøkelsen gir sammenlignbare forskningsdata om europeeres holdninger, levekår, identitet og politisk interesse.

Undersøkelsen består av flere kjernemoduler med spørsmål blant annet om holdninger til samfunn og politikk, og rundespesifikke moduler - spørsmål om spesifikke tema som blir stilt med ujevne mellomrom.

Under ser du et eksempel på visualisering av data, som alle har tilgang til via ESS Data Portal.

Spesielle forhold knyttet til korona

Koronapandemien gjorde innsamling av data til denne runden ekstra utfordrende og tidkrevende. Noen land valgte å samle inn data via spørreskjema på nett og via post, ved hjelp av et "selvutfyllende design". Andre land valgte å gjennomføre undersøkelsen i tråd med prosedyren fra tidligere runder, via personlige intervjuer.

Data fra de gjenværende deltakerlandene i runde 10 blir publisert i tredje utgivelse, forventet tidlig i 2023.

Les mer om publisering av runde 2 på europeansocialsurvey.com

Sikts rolle i ESS

Sikt er dataarkiv for ESS, og står bak undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team.

I tillegg er Sikt ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, samt nettsiden til ESS.

Aktuelt fra Sikt