Ny samstyringsmodell på plass

For å sikre at strategier og handlingsplaner for kunnskapssektoren realiseres gjennom digitale fellestiltak og brukerinvolvering på alle nivåer, er det etablert en samstyringsmodell. Modellen involverer institusjonene i styring, produktutvikling og utforming av regelverk.

8. mars 2023

Samstyringsmodellen ble revidert høsten 2022 som følge av strukturendringene i virksomhetene underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Endringene innføres i 2023 i et tett samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt.

Digitaliseringsstyret konstituert og porteføljestyrer vedtatt

Digitaliseringsstyret er øverste nivå i samstyringsmodellen, med HK-dir som sekretariat. Det nye styret gjennomførte sitt første møte 2. mars, der det vedtok sammensetningen av porteføljestyrene på det neste nivået.

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av Digitaliseringsstyret. Sikt administrerer sekretariatene for porteføljestyrene.

Det er opprettet tre porteføljestyrer:

Porteføljestyrene består av inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene som porteføljestyret dekker, fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon.

Mer informasjon:

Aktuelt fra Sikt