Ny rapport: fremtidens IT-løsninger for læring og vurdering

Norske universiteter og høyskoler står, sammen med Sikt, foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning. I samarbeid med sektoren har Sikt gjennomført et innsiktsprosjekt for å analysere behov og muligheter, og berede grunnen for anskaffelse og innføring av framtidens lærings- og vurderingsplattformer.

9. januar 2023

Bakgrunn og gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet er behovet for fornyelse/nyanskaffelse av IT-løsninger for læring og vurdering. De felles løsningene som er i bruk i dag baserer seg på avtaler inngått i 2016, som nærmer seg utløp av avtaleperiodene. Nye løsninger må vurderes i et tiårsperspektiv; hvordan vil undervisning og læring se ut i 2030?

Prosjektgruppen har gått gjennom eksisterende kunnskapsgrunnlag, og hatt direkte dialog med studenter, lærere, IT-leverandører, eksperter og andre sentrale interessenter. Selv om funnene spriker noe mht. vurdering av utviklingen i markedet og rammene for innkjøpet, er det en del konklusjoner som peker seg ut. Funnene og anbefalingene er oppsummert i en rapport, og vil bli presentert og drøftet på et webinar 8. februar.

Sentrale funn

Innsiktsarbeidet tyder på at norsk UH-sektor står overfor noen store dilemmaer. For eksempel etterspør sluttbrukerne enklere, mer brukervennlige, mer sammenhengende og enhetlige IT-løsninger som støtter lærings- og vurderingsprosesser. Andre trekker fram behov for mer fleksibilitet og valgfrihet.

Samtidig som samfunnet stadig utvikler seg, endres studentenes og lærernes behov, også behovet for bedre integrert IT-støtte til læringsprosesser. Den teknologiske utviklingen går raskt og det finnes et stort potensial i å bedre utnytte teknologiske muligheter i kjernevirksomheten til universitetene og høyskolene. Selv om vi har kommet langt og digitaliseringen har fått ekstra fart gjennom pandemien, er utnyttelsen av verktøyene i mange tilfeller fortsatt begrenset av en tradisjonell tilnærming til undervisning og læring.

En tydelig trend er at studentmassen vil endre seg i fremtiden. Det blir langt større mangfold og behovene blir mer heterogene. Måten høyere utdanning leveres på i fremtiden vil derfor også måtte utvikles. Det blir nødvendig å legge til rette for livslang læring og mer arbeidslivsrelevans. Det vil være behov for mer tilgjengelig utdanning, både i måten undervisning og læringsressurser kan aksesseres, men også hvordan digitale ressurser er utformet. Studenter og lærere ønsker at teknologi i langt større grad enn i dag kan støtte aktivisering og interaksjon. Det er krav om at vurdering kan ses i sammenheng med kontinuerlig læring. Vi ser at studentene i stadig økende grad oppsøker høyere utdanning på tvers av institusjonene og utdanningsstrukturene.

Studenter og undervisere gir uttrykk for tre sentrale behov:

  • De trenger verktøy som er enkle å bruke, og som samtidig gir bedre støtte til pedagogisk bruk, for eksempel formativ vurdering og omvendt undervisning.
  • De ønsker seg sikker, samordnet, brukervennlig og inkluderende kommunikasjon i alle de pedagogiske aktivitetene.
  • De vil ha én inngang/plattform til alle funksjoner, med enkel autentisering og sømløs overgang mellom funksjoner i flere tjenester.

Anbefalt strategi

Basert på den samlede innsikten gir rapporten en overordnet anbefaling for videre arbeid med anskaffelse av IT-løsninger som i større grad kan ivareta fremtidige behov, og som også er i tråd med de strategiske føringene for digital omstilling av universitets- og høyskolesektoren. Viktige forutsetninger for å lykkes med anskaffelse av nye verktøy er blant annet:

  • kompetanseheving for best mulig utnyttelse av verktøyene
  • deling av god praksis for å realisere gevinster
  • samspill med andre verktøy gjennom gode grensesnitt og integrasjoner.

Det blir viktig å finne en god balanse mellom hva som bør løses lokalt og hva som er mer fornuftig å løse i fellesskap. For å nå ambisjonene i strategien for digital omstilling og møte studentenes og lærernes fremtidige behov er det avgjørende at UH-sektoren samarbeider om hvilke felles prinsipper som bør ligge til grunn for anskaffelse av fellesløsninger. Dette blir et tema på et webinar for sentrale interessenter 8. februar 2023.

Les hele rapporten.

Les mer om webinar 8. februar.

Aktuelt fra Sikt