Ny rapport: fremtidens IT-løsninger for læring og vurdering

Norske universiteter og høyskoler står, sammen med Sikt, foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning. I samarbeid med sektoren har Sikt gjennomført et innsiktsprosjekt for å analysere behov og muligheter, og berede grunnen for anskaffelse og innføring av framtidens lærings- og vurderingsplattformer.

9. januar 2023

Bakgrunn og gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet er behovet for fornyelse/nyanskaffelse av IT-løsninger for læring og vurdering. De felles løsningene som er i bruk i dag baserer seg på avtaler inngått i 2016, som nærmer seg utløp av avtaleperiodene. Nye løsninger må vurderes i et tiårsperspektiv; hvordan vil undervisning og læring se ut i 2030?

Prosjektgruppen har gått gjennom eksisterende kunnskapsgrunnlag, og hatt direkte dialog med studenter, lærere, IT-leverandører, eksperter og andre sentrale interessenter. Selv om funnene spriker noe mht. vurdering av utviklingen i markedet og rammene for innkjøpet, er det en del konklusjoner som peker seg ut. Funnene og anbefalingene er oppsummert i en rapport.

Sentrale funn

Innsiktsarbeidet tyder på at norsk UH-sektor står overfor noen store dilemmaer. For eksempel etterspør sluttbrukerne enklere, mer brukervennlige, mer sammenhengende og enhetlige IT-løsninger som støtter lærings- og vurderingsprosesser. Andre trekker fram behov for mer fleksibilitet og valgfrihet.

Samtidig som samfunnet stadig utvikler seg, endres studentenes og lærernes behov, også behovet for bedre integrert IT-støtte til læringsprosesser. Den teknologiske utviklingen går raskt og det finnes et stort potensial i å bedre utnytte teknologiske muligheter i kjernevirksomheten til universitetene og høyskolene. Selv om vi har kommet langt og digitaliseringen har fått ekstra fart gjennom pandemien, er utnyttelsen av verktøyene i mange tilfeller fortsatt begrenset av en tradisjonell tilnærming til undervisning og læring.

En tydelig trend er at studentmassen vil endre seg i fremtiden. Det blir langt større mangfold og behovene blir mer heterogene. Måten høyere utdanning leveres på i fremtiden vil derfor også måtte utvikles. Det blir nødvendig å legge til rette for livslang læring og mer arbeidslivsrelevans. Det vil være behov for mer tilgjengelig utdanning, både i måten undervisning og læringsressurser kan aksesseres, men også hvordan digitale ressurser er utformet. Studenter og lærere ønsker at teknologi i langt større grad enn i dag kan støtte aktivisering og interaksjon. Det er krav om at vurdering kan ses i sammenheng med kontinuerlig læring. Vi ser at studentene i stadig økende grad oppsøker høyere utdanning på tvers av institusjonene og utdanningsstrukturene.

Studenter og undervisere gir uttrykk for tre sentrale behov:

  • De trenger verktøy som er enkle å bruke, og som samtidig gir bedre støtte til pedagogisk bruk, for eksempel formativ vurdering og omvendt undervisning.
  • De ønsker seg sikker, samordnet, brukervennlig og inkluderende kommunikasjon i alle de pedagogiske aktivitetene.
  • De vil ha én inngang/plattform til alle funksjoner, med enkel autentisering og sømløs overgang mellom funksjoner i flere tjenester.

Anbefalt strategi

Basert på den samlede innsikten gir rapporten en overordnet anbefaling for videre arbeid med anskaffelse av IT-løsninger som i større grad kan ivareta fremtidige behov, og som også er i tråd med de strategiske føringene for digital omstilling av universitets- og høyskolesektoren. Viktige forutsetninger for å lykkes med anskaffelse av nye verktøy er blant annet:

  • kompetanseheving for best mulig utnyttelse av verktøyene
  • deling av god praksis for å realisere gevinster
  • samspill med andre verktøy gjennom gode grensesnitt og integrasjoner.

Det blir viktig å finne en god balanse mellom hva som bør løses lokalt og hva som er mer fornuftig å løse i fellesskap. For å nå ambisjonene i strategien for digital omstilling og møte studentenes og lærernes fremtidige behov er det avgjørende at UH-sektoren samarbeider om hvilke felles prinsipper som bør ligge til grunn for anskaffelse av fellesløsninger.

Les hele rapporten.

Aktuelt fra Sikt