Nasjonale registre over utdanninger og kompetanse gir enklere tilgang til verdifulle data

I det digitale kunnskapssamfunnet er det viktig at hver enkelt har oversikt over egen kompetanse, og kan dokumentere og dele den digitalt.

27. juni 2024

Det gjelder for eksempel når vi skal søke studier og studielån, søke jobb, stillinger som krever autorisasjon eller sertifikater, eller når politiet skal utstede politiattest. Når kompetanse kan dokumenteres på en enkel, effektiv og sikker måte, gir det store gevinster for den enkelte og for samfunnet.

Alle typer kompetanse – på en trygg og sikker måte

Eksemplene over viser at det er flere typer kompetanse som kan dokumenteres, ikke bare formell utdanning, men også kurs og videreutdanning, mikrokvalifikasjoner (micro credentials), autorisasjoner, sertifikater og mye annet.

Det er viktig at dokumentasjonen deles på en sikker måte, slik at den som har behov for å kontrollere dokumentasjonen kan stole på kilden, samtidig som personvernet til den som deler ivaretas.

Dagens registre over folks kompetanse kan utvides

Det finnes mye data om kompetanse og Sikt arbeider nå med å samle dem for å gjøre dem lettere tilgjengelig. Det gjelder både digital oversikt over hele spekteret av utdanningstilbud i Norge, og dokumentasjon av den enkeltes gjennomførte kompetansetiltak.

Sikt forvalter og tilbyr data fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), som inneholder de fleste vitnemål fra videregående opplæring siden 2000. NVB brukes ved gjennomføring av Samordna opptak til grunnutdanninger, og videreutviklingen av opptaksløsningen vil automatisere søknadsbehandlingen basert på data i NVB.

Vitnemålsportalen, som inneholder vitnemål fra norske universiteter og høyskoler, gir allerede kandidater mulighet til å dele sine vitnemål digitalt med studiesteder og arbeidsgivere. Sikt tilbyr også Studentbevis på mobil, som i løpet av 2024 vil fungere som studentbevis i hele Europa.

Med forholdsvis enkle grep kan data om kompetanse som i dag er tilgjengelig i NVB, Vitnemålsportalen og andre kilder, samles i ett register. Slik vil vitnemål, karakterutskrifter, kurs, dokumentasjon av realkompetanse, etc. kunne bli tilgjengelig i et felles nasjonalt kompetanseregister. Sikt er allerede i gang med deler av dette arbeidet.

Nasjonalt utdanningsregister med oversikt over alle typer utdanninger

Det har frem til nå manglet en samlet nasjonal oversikt over alle utdanninger i Norge. Sikt har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle en slik oversikt – Nasjonalt utdanningsregister. Målet er å ha en samlet kilde til alle akkrediterte utdanninger i Norge og at data fra denne kilden skal støtte prosesser som trenger tilgang til informasjon om utdanning. I registeret vil hver enkelt institusjon og utdanning, fra hele grader til enkeltkurs, få sin egen unike digitale identitet. 

Registeret skal også dokumentere endringer over tid, inkludert endringer i beskrivelse av institusjoner og utdanninger og endringer i akkreditering. Målet på lengre sikt er også å få inn alle typer utdanning og kurs fra både den formelle og ikke-formelle delen av utdanningssystemet.

Samling av data i tre registre vil gi store gevinster

Med et nasjonalt utdanningsregister, et nasjonalt kompetanseregister og et tredje register som gir hver enkelt av oss en unik identitet som kan knyttes til de ulike kompetansene, vil vi få en kraftfull nasjonal infrastruktur som vil gi store gevinster. Den enkelte bruker vil enklere kunne dokumentere sin kompetanse, arbeidsgivere får tilgang til dokumentasjon som de kan stole på, og offentlige instanser vil ved behov kunne kontrollere kompetanse på en sikker og effektiv måte.

Les mer om Nasjonalt utdanningsregister

Aktuelt fra Sikt