Moderniseringen av FS – nå er målene for 2023 klare

Felles studentsystem (FS) er under modernisering. Moderniseringen gjennomføres som kontinuerlig produktutvikling. Dette innebærer at det vil være økt aktivitet i noen år før FS går over i en “normal” kontinuerlig utvikling. Prosessen startet i 2021 og tar et skritt videre i 2023. Målene for 2023 er nå vedtatt av Tjenesteråd for studieadministrasjon.

24. januar 2023

Moderniseringsarbeidet har hatt god måloppnåelse i 2022, og går som planlagt. Målbildet er et standardisert, innovativt, brukersentrert, transparent og tilpasningsdyktig FS. I 2022 handlet dette om å legge grunnlaget for god datadeling og effektiv prosessering.

For 2023 bygger moderniseringen videre på oppnådde resultater. Moderniseringen er fortsatt i en oppbyggingsfase, der mye oppmerksomhet vil være på infrastruktur. Prosesskartlegging, rammeverk for API produksjon og etablering av rammeverk for nye brukeropplevelser er fortsatt viktige elementer i denne fasen. 

Dette gir følgende årlige mål for 2023:

Overordnede målÅrlige målVerdi
Innovativ & tilpasningsdyktigDet produseres nye APIer i et modernisert FS rammeverk som gir verdi.
Eksempel på APIer som gir verdi er mulighet til å erstatte RPAer eller tette hull i informasjonsadgang.
Sektoren og Sikt kan utvikle bedre tjenester til studenter, vitenskapelige ansatte og administrasjon.
BrukersentrertI løpet av 2023 vil vi vite hvordan samhandling med ulike brukerflater for studenten skal håndteres og hvordan studenten kan få støtte på tvers av institusjoner. Hensikten er å starte utvikling av en ny studentportal som skal erstatte Studentweb.Studenten involveres i utarbeidelsen av studentens brukerflate.
Kravet om å introdusere internasjonalt studentbevis oppfylles.
StandardisertDet jobbes strukturert med standardisering basert på en oversikt over prosessene som FS forretningslogikk dekker. Det er etablert rutiner for prioritering av rekkefølge på standardisering og arbeid med prosessene.Sektoren deltar i standardisering og prioriteringsarbeid med prosesser.
TransparentI løpet av 2023 etableres en gjensidig forståelse av sammenheng mellom UH Sak og FS-moderniseringen slik at arbeid innen begge disse områdene skjer på en koordinert måte med minst mulig overlapp og mest mulig effektivitet.Sektoren og Sikt gjenbruker arbeid, reduserer dobbeltarbeid og sikrer effektivitet innenfor prosessarbeid.

Hva skjer videre?

  • FS tjenestegruppe har i 2022 testet ut formatet på rapportering av fremdrift. De har konkludert med at ved å innføre tertiale mål for oppfølging av fremdrift vil en oppnå tydeligere prioritering, rapportering og transparens.
  • FS tjenestegruppe utarbeider mål per tertial innenfor de årlige målene. Porteføljestyret orienteres om de tertiale målene som også brukes til rapportering av måloppnåelse.
  • Første rapportering til Porteføljestyret vil være etter første tertial 2023.

Mer informasjon

Aktuelt fra Sikt