Lovlig plagiatkontroll

Sikt har gjort en grundig juridisk vurdering av bruken av plagiatkontrollverktøy ved eksamen og sensur i høyere utdanning.

2. mai 2024

Konklusjonen er at den bruken som skjer ved norske universiteter og høyskoler er lovlig. Sikt anbefaler likevel at bruken tydeliggjøres ved lokale forskrifter om vurdering og sensur, for å unngå uklarheter.

Vurderingen er gjort av Sikts jurister, med bistand fra eksperter ved universitetene og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Den er oversendt utdanningsinstitusjonene 2. mai 2024.

Hovedformålet er forsvarlig vurdering

Etter Universitets- og høyskoleloven (uhl.) er institusjonene lovpålagt å gjennomføre forsvarlig vurdering og sensur. Studentenes besvarelser skal gis en upartisk og faglig betryggende vurdering. I dette ligger også kontroll av plagiat, og bruken av plagiatkontrollverktøy er en forutsetning for dette. Dersom institusjonens database for plagiatkontroll ikke inneholder tidligere studentarbeider og eksamensinnleveringer, vil det ikke være mulig å foreta kontroll opp mot upubliserte besvarelser.

Sikt har vurdert at bruk av plagiatkontrollverktøyet, inkludert lagring og videre bruk av besvarelser til kontroll av andre studenters besvarelser er nødvendig for å ivareta institusjonens ansvar for forsvarlig prøving av kandidaten. Dette faller innenfor formålet til uhl. § 3-9 (1), slik at bruken kan hjemles i bestemmelsen. Utdanningsinstitusjonene kan gjøre inngrep i studentenes rettigheter, dersom de har hjemmel i lov til dette.

Sikt har også vurdert at det er sannsynlig at det foreligger en stilltiende avtale mellom studentene og institusjonene om bruken.

Anbefaler forskrift på institusjonsnivå

Ansvaret for gjennomføring av vurdering og sensur er i UH-loven delegert til universitetene og høyskolene, sammen med myndighet til å utforme forskrifter for gjennomføring. For å unngå uklarheter i fremtiden, anbefaler Sikt at alle universiteter og høyskoler tar inn bruk av plagiatkontrollverktøy i egne forskrifter. Sikt vil legge til rette for samarbeid om dette, for å sikre mest mulig likhet på tvers av institusjonene. Sikt vil også legge til rette for samarbeid om informasjon rettet mot studentene om plagiatkontroll.

Vårens eksamener og innleveringer går som planlagt

Eventuell tydeliggjøring i form av forskrift vil ikke være på plass i første halvår. Men siden den juridiske vurderingen er at dagens praksis er lovlig, vil institusjonene kunne gjennomføre eksamener, innleveringer, sensur og vurdering som planlagt også i vår.

Aktuelt fra Sikt