Oversikt over tiltak

Tiltakene skal bidra til å realisere strategier og handlingsplaner for kunnskapssektoren.

Tiltakene besluttes, gjennomføres og følges opp i henhold til Samstyringsmodellen. Tiltakene gjennomføres i regi av Sikt, HK-dir. og andre aktører.

Tiltak

Modernisering av Felles studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS) feiret 25 år høsten 2021 og har gjennom hele sin levetid levert verdi til UH-sektoren. Med et samfunn i stadig endring, trenger utdanningsinstitusjonene tilpasningsdyktige, gode og brukervennlige tjenester basert på felles infrastruktur og standarder. For å møte dette behovet må FS moderniseres.

Sikt

Cris/NVA: Forskningsinformasjon og vitenarkiv samlet i ett system

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv. Løsningen gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig, og tilrettelegger for gjenbruk av metadata. Sikt (tidligere Unit) har ansvar for å utvikle og innføre det nye systemet.

Sikt

Fremtidens opptak

Samfunnets behov for opptak har endret seg betraktelig de 25 årene som Samordna opptak har eksistert. Det er nå behov for en mer fleksibel ordning for å tildele studieplasser eller for påmelding til enkeltstående kurs. Det skal utvikles et system som vil videreføre gevinstene ved et samordna opptak til universiteter og høyskoler, samt gi gevinst ved at andre institusjoner og aktører kan gjennomføre opptak

HK-dir, Sikt

Neste generasjons IKT-løsninger som understøtter læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning.

Sikt

UH Sak

UH Sak skal etablere og rulle ut en felles løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for UH-sektor.

BOTT, UH-17, Sikt

Nasjonalt utdanningsregister

Nasjonalt utdanningsregister skal gi en samlet oversikt over både aktive og historiske utdanningstilbud som tilbys av ulike institusjoner, og den formelle statusen for utdanningstilbudene i form av akkreditering.

Sikt

Analyseplattform

Analyseplattformen innebærer etablering av en fellestjeneste for uthenting av data fra aktuelle kildesystemer på tvers av fagområder, samt dataintegrasjon, datavask og modellering av data tilrettelagt for analyse.

Sikt

Felles IAM – rett tilgang til rett tid

Identitets og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til systemer, tjenester og ressurser til riktig tid, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Sikt

KUDAF - Kunnskapssektorens datafelleskap

KUDAF skal sørge for tryggere, enklere og bedre deling av data.

HK-dir

Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)

TILDE skal gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for forskere og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning.

Sikt

Veien videre - bibliotektjenester 

Kontrakten med nåværende leverandør av biblioteksystemet løper ut i 2024. Frem til da vil vi jobbe med å skaffe innsikt i fremtidige behov og brukerkrav for å sikre gode og kostnadseffektive bibliotektjenester. 

Sikt

Datasamlinger om det norske samfunnet

En sentral del av Sikt sitt oppdrag er å arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskning og analyse. Det er avgjørende at dataene er enkle å finne for forskere og andre, at de kan koples sammen, at brukerne kan få tilgang til dem i et forståelig format, at de kan gjenbrukes og siteres på riktig måte.

Sikt

Cyberforsvar for forskning og utdanning

Vi har sett gjennom de siste år at det er en stadig økende interesse for informasjonsverdier i norsk kunnskapssektor fra forskjellige trusselaktører. Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning etablert i 2021 er et utgangspunkt for videre arbeid med å styrke informasjonssikkerheten og personvernet i sektoren. For at Cybersikkerhetssenteret skal klare å følge med i den rivende utviklingen innenfor cyberforsvar kreves ytterligere innsats.

Sikt

Neste generasjon forskningsnett

Forskningsnettet er grunnleggende for muliggjørende og trygg digitalisering i sektoren og har en viktig oppgave i å knytte institusjoner og forskningsinstrumentering sammen og tilby forskerne overføringskapasitet til en stadig større mengde forskningsdata, både nasjonalt og internasjonalt. For at vi skal kunne skalere opp kapasitet for å dekke veksten i overføringsbehov og kunne etablere nye tjenester, vil det for den neste perioden være behov for en løpende oppskalering av kapasitet i den grunnleggende optiske overføringsteknologien.

Sikt

Datadeling for innovasjon og forskning

Å sette kunnskapssektoren i bedre stand til å forvalte, dele og bruke data er avgjørende for å lykkes både i henhold til mål om styrket konkurransekraft og innnovasjonsevne og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Ved å etablere en plattform for sikker deling av data skaper vi et økosystem for deling, bruk og gjenbruk av data der kunnskapssektoren og næringslivet og offentlig sektor deltar på lik linje og der alle parter både bidrar inn og tar ut nytteverdi.

Sikt

Microdata

Analyseverktøyet microdata.no gir tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten søknad. microdata.no er et samarbeid mellom Sikt og SSB (Statistisk Sentralbyrå). Plattformen er utviklet med støtte fra Norges forskningsråd. 

Sikt, SSB

Surveybanken

I Surveybanken kan du finne, analysere og laste ned data fra spørreundersøkelser. Surveybanken inneholder 750 000 spørsmål fra mer enn 3000 spørreundersøkelser tilbake til 1957, og er utviklet i et samarbeid mellom Sikt og OsloMet.

Sikt, OsloMet

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er å tilby norske forskningsinstitusjoner data til analyse av norsk og internasjonal forskning for å gjøre forskningen bedre. 

Sikt